Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация –гр. Симитли уведомява населението на общината че е небходимо да се регистрират всички домашни кучета .

Регистрацията се извършва по реда на чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.5 от Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

Реда за регистрация на кучетата е следният

/1/ Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

/2/ При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар

/3/ При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип , отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ

/4/ Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

/5/ Собствениците на кучета заплащат годишна такса съгласно Закона за местните данъци и такси в общината на чиято територия е постоянния му адрес. Таксата се определя с Решение на общински съвет.

/6/ Освобождават се от такса собствениците на:

- кучета на лица с увреждания

-служебни кучета  в организациите на бюджетна издръжка

- кучета използвани за опитни цели

-кучета използвани от Българския червен кръст

-кастрирани кучета

-кучета ,които придружават или охраняват селскостопански животни,които се отглеждат в регистриран животновъден обект

Заявленията за регистрация на кучета се подават в деловодството н а общината ,като се заплаща  годишна такса в размер от 15 лева.

Общинска администрация