Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ „Ден на отворените врати“ в Копирен център „Кураж

„Ден на отворените врати“ в Копирен център „Кураж

По проект „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж“ BG05M9OP001-2.114-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ се проведе днес „ден на отворените врати“

по проектна Дейност 3 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество“. Участваха заинтересовани граждани, фирми, НПО, представители на местните администрации, като имаха възможността да влизат в пряк диалог с включените в заетост лица от целевите групи, да дискутират и обсъдят интересуващи ги въпроси във връзка с изпълнението на проекта.

Социалното предприемачество

  • · Това е различен начин на икономическа активност (правене на бизнес, стопанска дейност), която смесва находчивостта на бизнеса със социална мисия, умелото съчетаване и баланс на социални и икономически цели
  • · Социалното предприемачество представлява дейности, насочени към разрешаването на важни обществени проблеми, като тези дейности носят и приходи за предприемача.
  • · То е баланс между организациите с идеална цел и обикновените бизнес начинания, защото може да се самоиздържа и да носи печалба и едновременно с това да помага за преодоляването на социални трудности.
  • · Социални предприятия съществуват и имат място във всички сфери на стопанската дейност – производство на всякакви стоки и предоставянето на различни услуги.  Не трябва да се утъждествява дейността на социалните предприятия с дейности единствено в социалния сектор. Това би бил само частен случай.

Проектът е по процедура № BG05M9OP001-2.114 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" МЯРКА 2.4. Развитие на социалното предприемачество чрез Водено от общностите местно развитие, Приоритетна ОС 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 4: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост, Специфична 1: Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Основна цел на мярката е да се подобри и достъпа до финансиране на социалните предприемачи, както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на социални предприятия. Подкрепата ще бъде насочена основно към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рисковите групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване на територията на МИГ „Струма“.

**********************************************************************************

Копирен център „Кураж“

2730 Симитли, ул. Георги Димитров 45

понеделник - петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.