Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало ПРОЕКТИ Ден на отворените врати в Копирен център „Кураж“

Ден на отворените врати в Копирен център „Кураж“

Във връзка с изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж“ BG05M9OP001-2.114-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ днес се  проведе „ден на отворените врати“ по проектна Дейност 3 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество“. Участваха шестнадесет заинтересовани граждани в планираното мероприятие и имаха възможност да се запознаят с услугите, които се предоставят в социалното предприятие, както и информация като цяло за проекта и неговите цели, дейности, очаквани резултати.

Услугите, които предоставя са основно копирни услуги, свързани с копиране, сканиране и принтиране на различни формати на документи, широкоформатно принтиране / плотиране, копиране на чертежи, сканиране, черно-бяло копиране, цветно копиране, сканиране и принтиране , набор и печат на текст.

Копирен център „Кураж“ изпълнява следните функции:

организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си дейност и устойчива заетост на две лица от целевите групи в рамките на проекта, като едно лице ще продължат своята работа и след неговото приключване.

развитие на умения и компетентности на хората, заети в общинското предприятие, чрез обучение за работа с копирна машина, както и чрез организирането на различни информационни събития се цели популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика, ефекта от дейността на новосъздаденото социално предприятие и предлаганите от него услуги.

Социалното предприятие е насочено към осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда.

Чрез работата си в социалното предприятие лицата от целевите групи имат възможност да бъдат активни, да започнат работа и така да получават възможност за осигуряване на доходите , което ще допринесе за  преодоляване на социалната им изолация, ще спомогне да се почувстват равнопоставени и значими, което способства за изпълнение принципите на Европейското общество – социална работа, социална закрила, равен достъп до различни форми на личностно развитие.

Проектът е по процедура № BG05M9OP001-2.114 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" МЯРКА 2.4. Развитие на социалното предприемачество чрез Водено от общностите местно развитие, Приоритетна ОС 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 4: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост, Специфична 1: Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Основна цел на мярката е да се подобри и достъпа до финансиране на социалните предприемачи, както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на социални предприятия. Подкрепата ще бъде насочена основно към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рисковите групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване на територията на МИГ „Струма“.

**********************************************************************************

Копирен център „Кураж“

2730 Симитли, ул. Георги Димитров 45

понеделник - петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.