Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

 

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, се добавя:

1.Учредяване на възмездно и безсрочно право на подстрояване на собственика на Самостоятелен обект в сграда с предназначение "Хранителен магазин и магазин за месо и месни продукти" № 1 (едно), със застроена площ от 79,38 (седемдесет и девет кв.м. и тридесет и осем кв.см.) кв.м. и петно към него с площ от 104.08 кв.м. /сто и четири квадратни метра и осем квадратни сантиметра/, под Самостоятелен обект в сграда с предназначение "Склад" № 2 (две), със застроена площ от 143,45 (сто четиридесет и три кв.м. и четиридесет и пет кв.см.) кв.м., под Самостоятелен обект в сграда с предназначение "Магазин за промишлени стоки" № 3 (три), със застроена площ от 14,60 (четиринадесет кв.м. и шестдесет кв.см.) кв.м. и петно към него с площ от 85.15 кв.м. (осемдесет и пет квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра), находящи се на първи етаж в сграда ІІ (втора), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 426.66 кв.м. (четиристотин двадесет и шест квадратни метра и шестдесет и шест квадратни сантиметра).

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 2. Учредени вещни права - 64 180 лв.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,