Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви О Б Я В Л Е Н И Е Във връзка с кандидатстване на община Симитли по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,

О Б Я В Л Е Н И Е Във връзка с кандидатстване на община Симитли по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,

 

 ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с кандидатстване на община Симитли по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Ви уведомяваме следното:

Социалната услуга „Топъл обяд“ ще се реализира за периода от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. в рамките на 36 месеца. Приготвената храна ще се предоставя ежедневно на потребителите, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си и в отговор на установени трайни или неотложни нужди. Лицата ще получат съпътстваща подкрепа, която да подпомогне за социалното им приобщаване, чрез съдействие за ползване на административни или друг вид услуги, закупуване и доставяне до домовете хранителни или други продукти от първа необходимост, както и лекарства закупени със собствени средства.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:

  • § лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • § лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

 

  • § лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

 

  • § лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

 

  • § скитащи и бездомни лица;

 

  • § лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Необходими документи за кандидат-потребителите, които може да изтеглите от сайта на общината /www.simitli.bg/ или да получите в деловодството на общинска администрация са:

-  Заявление-декларация по образец – Приложение № 1;

- Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация –    Приложение 6;

- Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя

/за справка /;

 

- Копие на ТЕЛК/НЕЛК /при наличие/.

 

Документи се подават до 17:00 часа на 27.09.2022 г. / вторник /от 08:30ч. до 17:00 ч. в деловодството на община Симитли.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛЕФОН 0882 444 866

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

  1.  Заявление-декларация – Приложение 1 ;
  1.  Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – Приложение 6 ;