Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Росица Йорданова Чифлигарова - обл. Благоевград, общ.Благоевград, гр.Благоевград, ж.к „Запад“ №1 ет.4.ап.11

Пламен Йорданов Апостолов - обл. Благоевград, общ.Разлог, с.Долно Драглище, ул.“Седма“ №15

Йорданка Славчова Чинкарова - обл. Благоевград, общ.Благоевград, гр.Благоевград, ж.к „Еленово“ №35 вх.А, ет.3, ап.9

По повод заявление с вх.№ 92-00-503/15.07.2022г. от Виктор Александров Велев

Уведомяваме Ви, че е представена скица проект за допълване /поправка/ границите на имот плсн.. № 14 с площ от 375м² находящ се в УПИ VII-12 кв.3 по плана на с.Градево, общ. Симитли. Имота е собственост на Виктор Александров Велев съгласно Нот.Акт № 167 от 24.04.2007г.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕЕПП”.

 

Кмет :

/Апостол Апостолов/

пд/пд