Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 05.09.2022г. Общинска администрация гр. Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ XXVI-1437, КВ. 6, гр. Симитли“

от АСА-СА ЕООД с управител Мария Йорданова Апостолова.

В УПИ XXVI-1437, КВ. 6- вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект се предвижда изграждане на фотоволтаична  централа с обща инсталирана мощност до 100kW за производство на електрическа енергия. Произведената електроенергия ще се продава на  „Българската независима енергийна борса“ ЕАД в съответствие със Закона  за енергията от  възобновяеми източници.

Централата се състои от множество  185 бр. фотоволтаични модули произвеждащи електроенергия от възобновяем енергиен източник- слънце.

Фотоволтаичните модули произвеждат прав ток DC, който се преобразува в променлив АС чрез соларни инвертори -100kw -1бр.

Фотоволтаичните модули са разположени в стрингове, монтирани върху монтажни конструкции от поцинковани профили набити в земята.

-капацитет: до 100 kWр.

- обща използвана площ: ~525 м2.

В рамките на  14- дневен срок от датата на обявяване в Общинска администрация – гр.Симитли ще се приемат, възражения, мнения и становища от заинтересованите лица.