Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Богомил Спасов Чолаков - гр.Кочериново, ул.“Бреза“ №20

Живко Спасов Чолаков - гр.Кочериново, ул. „Никола Вапцаров“ №47

Василка Спасова Гергинова - гр.Банкя, ул.“Христо Смирненски “ №30

Владимир Тодоров Янакиев - гр.Благоевград, ул.“Броди “ бл.38, вх.В, ет.5, ап.15

Антонио Кирилов Янакиев - гр.Благоевград, ул.“Броди “ бл.40, вх.Б, ет.3, ап.8

 

По повод заявление вх.№ 92-00-571/03.08.2022г. от н-ци на Елена Алексиева Вескова, н-ци на Надежда Алексиева Чолакова, н-ци на Спас Алексиев Чолаков и Стоил Златков Весков, относно допълване на одобрения кадастрален и регулационен план на с.Крупник с верните граници на ПИ №580 в УПИ І, УПИ ІV и УПИ VІІ, кв.5.

 

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот №580, кв.5 по кадастралния и регулацинен план на, с.Крупник, община Симитли – одобрен със Заповед №513 от 1973г., по молба с вх.№ 92-00-571/03.08.2022г. от н-ци на Елена Алексиева Вескова, н-ци на Надежда Алексиева Чолакова, н-ци на Спас Алексиев Чолаков и Стоил Златков Весков. На основание & 4, ал.8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете и подпишете Констативния акт и приложената скица - проект като

 

заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли,

 

Кмет:

/Апостол Апостолов/

/вм