Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на земеделски земи/трайни насаждения за стопанската 2022-2023 година, Общинска служба по земеделие Симитли, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че  са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Симитли, с. Долно Осеново ,с. Железница и с.Градево в община Симитли ,област  Благоевград.

 

Регистрите са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград,  както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие.

На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2022 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтерисуваните лица.

ВЕЛИН КРЪСТЕВ

Началник на Общинска служба по земеделие (П)