Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Христо Григоров Миленковул. „Първи май“ № 10, гр. Симитли

До

Нина Стефанова Миленковаул. „Първи май“ № 10, гр. Симитли

Уведомявам  Ви, че е издадено Решение №589 от Протокол № 63/04.05.2022г. на ОбС гр. Симитли за изработване на   ПУП – ПР /план  за регулация/ за УПИ XIV-745, УПИ XX-1281 и УПИ XXIII, кв. 88 , по плана на гр. Симитли, община Симитли. Устройствената зона е „Оо“ – за обществено обслужване за УПИ XXIII и „Жм“ – жилищна зона с преобладаващо ниско застрояване – за УПИ XIV-745 и XX-1281, и двата от кв. 88 по регулационния план на  гр. Симитли, общ. Симитли.

Възложител: Община Симитли и др.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция „СУСКЕЕПП“.

БТ

 Кмет:.........................

/Ап. Апостолов