Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви О Б Я В А

О Б Я В А

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Пк 2730,гр.Симитли, ул."Хр. Ботев",тел.0748/72138,72166, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-3.016 – 0001 - C01 „Пеят, скачат, заедно, деца..." процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.016,МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

Община Симитли в качеството си на бенефициент по проекта, търси фирма – извършител на следното:

1. Доставка на материали и оборудване по Дейност 1 – доставка на необходимите за реализирането на проектните дейности канцеларски материали, консумативи, дидактически материали(учебна литература, помагала, учебни и спортни пособия и др.) и оборудване.

Офертата с включени всички горепосочени позиции, предмет на поръчката не трябва да надхвърля сумата от 15 929, 17 лева без ДДС, съответно 19 115.00 (деветнадесет хиляди сто и петнадесет) лева с включен ДДС.

Офертите се подават в срок до 27.06.2022 г.

2. Застраховка на участниците в дейността на проекта – услуга по застраховане на 180 участника в Дейност 2 на проекта.

Офертата с включени позиции, предмет на поръчката не трябва да надхвърля сумата от 4 350 без ДДС, съответно 5 220.00 (пет хиляди двеста и двадесет) лева с включен ДДС.

Офертите се подават в срок до 03.06.2022 г.

3. Организиране и провеждане на Фестивал „Пеем, скачаме, заедно деца", включващо:

3.1. Наем на зала/сцена за изложби и представяния на проекти за 1 ден;

3.2. Наем на зала/открита площ, подходяща за педагогическите дискусии за 1 ден;

3.3. Наем на сцена за фестивалните прояви за 1 ден;

3.4. Озвучаване на 1 ден на фестивалните прояви;

3.5. Награди за участниците – 52 плакета, 8 купи, 8 комплекта по 15 сребърни медата и 8 комплекта по 15 бронзови медала;

3.6. Кетъринг за участващите деца, учители и придружаващи възрастни;

3.7. Кафе пауза за педагогическата дискусия – до 20 участници, 1 бр.;

3.8. Клоунада – детско забавление до 2 часа.

Офертата с включени всички горепосочени позиции, предмет на поръчката не трябва да надхвърля сумата от  11 233,33  без ДДС, съответно 13 480.00 (тринадесет хиляди четиристотин и осемдесет) лева с включен ДДС.

Офертите се подават в срок до 20.06.2022 г.

Моля представете своето заявление за интерес или оферта на адрес: гр. Симитли, общ. Симитли, ул. „Христо Ботев" № 27, в сградата на Общинска администрация гр. Симитли, служба Деловодство, на вниманието на Апостол Апостолов – кмет на община Симитли, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

За повече информация на място, лице за контакти – ръководител проект Виолета Моралиева, телефон за връзка: 0882444849.

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли