Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви на 24 юни 2022 г. (петък) от 09:30 часа в залата на Общинска администрация град Симитли, ет. II, 2730 Симитли, ул. Христо Ботев №27 ще бъде проведена втора информационно-мотивационна среща с цел информиране на потенциалните участници от целевата група

на 24 юни 2022 г. (петък) от 09:30 часа в залата на Общинска администрация град Симитли, ет. II, 2730 Симитли, ул. Христо Ботев №27 ще бъде проведена втора информационно-мотивационна среща с цел информиране на потенциалните участници от целевата група

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ КРЕСНА И СТРУМЯНИ

ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

Във връзка с изпълнението на проект „Предприемачество за растеж“, по който Община Симитли е бенефициент по Договор за БФП №:BG05M9OP001-1.116-0003-С01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Процедура №BG05M9OP001-1.116 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма” и във връзка с проектна Дейност 1 „Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество“

на 24 юни 2022 г. (петък) от 09:30 часа в залата на Общинска администрация град Симитли, ет. II, 2730 Симитли, ул. Христо Ботев №27

ще бъде проведена втора информационно-мотивационна среща с цел  информиране на потенциалните участници от целевата група по проекта за възможностите им за включване в програмата и развитие на собствен бизнес.

Каним всички заинтересовани лица, представители на публичния и бизнес секторите в общината, както и представители на НПО, на местни инициативни групи, образователни институции и други държавни и общински институции, да вземат участие в плануваното мероприятие.

Целевата група по проекта:

v 10 икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г.

v 10 търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено средно или висше образование.

v 20 лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети.

Тази информационно-мотивационна среща е част от общо пет събития, на които ще бъдат представени ползите от стартиране на самостоятелна стопанска дейност, както и стъпките, които лицата, желаещи да участват,  следва да преминат и ефекта, който се очаква да имат върху тях дейностите от включване в обучение за предприемачество и последващите консултации с тях.

Лектор – модератор на срещата -  Радостина Петрова

З А П О В Я Д А Й Т Е!

Този документ е създаден в рамките на проект „Предприемачество за растеж”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-1.116-0003-C01, финансиран по  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Процедура №BG05M9OP001-1.116 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма”

www.eufunds.bg