Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Б. Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 17405.17.7 (едно седем четири нула пет точка едно седем точка седем), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Равнището", целият имот с площ от 18600 кв.м. (осемнадесет хиляди и шестстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.17.178, 17405.17.1.

2. Поземлен имот с идентификатор 17405.18.2 (едно седем четири нула пет точка едно осем точка две), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Попова глава", целият имот с площ от 19070 кв.м. (деветнадесет хиляди и седемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.18.1, 17405.17.178.

3. Поземлен имот с идентификатор 17405.38.22 (едно седем четири нула пет точка три осем точка две две), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Овнарски рид", целият имот с площ от 41221 кв.м. (четиридесет и една хиляди двеста двадесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.38.61, 17405.38.29, 17405.38.28, 17405.38.175, 17405.38.20, 17405.16.42, 17405.38.21, 17405.38.27.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква З. Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 57162.111.36 (пет седем едно шест две точка едно едно едно точка три шест), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Полена, местност „Ширината", целият имот с площ от 1893 кв.м. (хиляда осемстотин деветдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 57162.112.195, 57162.111.35.

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Д. Землище на с.Брежани, община Симитли, се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 06238.14.3 (нула шест две три осем точка едно четири точка три), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Свети Атанас", целият имот с площ от 3572 кв.м. (три хиляди петстотин седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 5 (пет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.14.1, 06238.14.7, 06238.14.4, 06238.14.2.

IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Ж. Землище на с.Сушица, община Симитли, се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 35105.14.14 (три пет едно нула пет точка едно четири точка едно четири), находящ се в с. Сушица, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-165/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Сушица, местност „Татарчица", целият имот с площ от 11486 кв.м. (единадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 35105.14.8, 35105.20.493, 35105.14.13, 35105.14.12, 35105.14.9, 35105.14.10.

V. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква К. Землище на с.Железница, община Симитли, се добавя:

3. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.88 (две девет едно четири шест точка девет девет точка осем осем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Равнако", целият имот с площ от 6288 кв.м. (шест хиляди двеста осемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.89, 29146.99.103, 29146.99.104, 29146.2.1060, 29146.99.105, 29146.99.110, 29146.99.112, 29146.99.114, 29146.99.82, 29146.99.87.

4. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.89 (две девет едно четири шест точка девет девет точка осем девет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Равнако", целият имот с площ от 8902 кв.м. (осем хиляди деветстотин и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет)., при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.96, 29146.99.97, 29146.99.99, 29146.2.1060, 29146.99.102, 29146.99.103, 29146.99.88, 29146.99.87, 29146.99.86, 29146.99.90, 29146.99.95.

5. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.913 (две девет едно четири шест точка едно точка девет едно три), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Фрълявището", целият имот с площ от 2836 кв.м (две хиляди осемстотин тридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.914, 29146.1.908, 29146.1.909, 29146.30.54, 29146.1.911.

6. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.914 (две девет едно четири шест точка едно точка девет едно четири), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Фрълявището", целият имот с площ от 1418 кв.м. (хиляда четиристотин и осемнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.915, 29146.1.908, 29146.1.913, 29146.30.54.

7. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.611 (две девет едно четири шест точка едно точка шест едно едно), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Иван. валог", целият имот с площ от 3627 кв.м. (три хиляди шестстотин двадесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.827, 29146.1.610.

8. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.612 (две девет едно четири шест точка едно точка шест едно две), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Пожаро", целият имот с площ от 3487 кв.м. (три хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.827, 29146.1.610.

9. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.622 (две девет едно четири шест точка едно точка шест две две), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Филиповци", целият имот с площ от 1254 кв.м. (хиляда двеста петдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.628, 29146.1.623, 29146.1.827, 29146.1.624.

10. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.329 (две девет едно четири шест точка две точка три две девет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Гюрова глава", целият имот с площ от 1184 кв.м. (хиляда сто осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.2.328, 29146.2.331, 29146.2.1779, 29146.2.330.

11. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.316 (две девет едно четири шест точка две точка три едно шест), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Гюрова глава", целият имот с площ от 765 кв.м. (седемстотин шестдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.2.317, 29146.2.1564, 29146.2.1779.

12. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.325 (две девет едно четири шест точка две точка три две пет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Лехите", целият имот с площ от 216 кв.м. (двеста и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.2.324, 29146.1.630, 29146.2.330, 29146.2.1779, 29146.2.1060.

13. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.404 (две девет едно четири шест точка две точка четири нула четири), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Калугерица", целият имот с площ от 11289 кв.м. (единадесет хиляди двеста осемдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.2.324; 29146.2.1779; 29146.2.1060.

VI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ се създава нова Буква М. Землище на с.Тросково, община Симитли и се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 73184.22.3 (седем три едно осем четири точка две две точка три), находящ се в с. Тросково, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-191/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.04.2022 г., с адрес на поземления имот: с. Тросково, местност „Алимчовица", целият имот с площ от 295 кв.м (двеста деветдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 73184.22.7, 73184.22.394.

2. Поземлен имот с идентификатор 73184.22.4 (седем три едно осем четири точка две две точка четири), находящ се в с. Тросково, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-191/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.04.2022 г., с адрес на поземления имот: с. Тросково, местност „Алимчовица", целият имот с площ от 734 кв.м (седемстотин тридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 73184.22.394, 73184.22.7.

VII. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ се създава нова Буква Н. Землище на с.Докатичево, община Симитли и се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 21837.2.111 (две едно осем три седем точка две точка едно едно едно), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021г., с адрес на поземления имот: с. Докатичево, местност „До Миалковската къща", целият имот с площ от 32358 кв.м. (тридесет и две хиляди триста петдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.381, 21837.2.113, 21837.2.112, 21837.2.114, 21837.2.108, 21837.2.109, 21837.2.110.

VIII. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 2110 лв.

IX. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 960 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,