Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало ПРОЕКТИ Дни на отворените врати в Копирен център „Кураж“

Дни на отворените врати в Копирен център „Кураж“

      

Дни на отворените врати в Копирен център „Кураж“

Във връзка с изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж“ BG05M9OP001-2.114-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ в следващите месеци Община Симитли планува да проведе „дни на отворените врати“,

които са планувани по проектна Дейност 3 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество“.  Проектът стартира миналата година през месец май, когато помещението в което се намира копирният център, бе оборудвано и обзаведено за целите на проекта. Осигурена бе заетост за две безработни лица от целевата група, които и до днес работят в социалното предприятие, което е и основна цел на проекта, а именно осигуряване на заетост и създаване на нови устойчиви работни места за лица – хора с увреждания и такива в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица).

Основните резултати, към които е насочен този проект е успешно да предоставя услуги новосъздадено социално предприятие, действащо и след приключване на операцията, лица от уязвимите групи, ангажирани в трудова заетост и включени в създаването и функционирането на социалното предприятие.

Услугите, които предоставя са основно копирни услуги, свързани с копиране, сканиране и принтиране на различни формати на документи, широкоформатно принтиране / плотиране, копиране на чертежи, сканиране, черно-бяло копиране, цветно копиране, сканиране и принтиране , набор и печат на текст.

Копирен център „Кураж“ изпълнява следните функции:

v организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си дейност и устойчива заетост на две лица от целевите групи в рамките на проекта, като едно лице ще продължат своята работа и след неговото приключване.

v развитие на умения и компетентности на хората, заети в общинското предприятие, чрез обучение за работа с копирна машина, както и чрез организирането на различни информационни събития се цели популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика, ефекта от дейността на новосъздаденото социално предприятие и предлаганите от него услуги.

v Социалното предприятие е насочено към осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда.

v Чрез работата си в социалното предприятие лицата от целевите групи имат възможност да бъдат активни, да започнат работа и така да получават възможност за осигуряване на доходите , което ще допринесе за  преодоляване на социалната им изолация, ще спомогне да се почувстват равнопоставени и значими, което способства за изпълнение принципите на Европейското общество – социална работа, социална закрила, равен достъп до различни форми на личностно развитие.

Община Симитли и екипът по проекта планира да организира и проведе общо 4 дни на отворените врати, с участието на граждани, фирми, НПО, представители на местните администрации, както и всички заинтересовани лица, които искат да получат информация за това какво е социално предприятие, практически как се реализира проекта, както и пред какви перспективи е изправена обществеността в посока да развива социалното предприемачество в нашата страна.

Заповядайте на дните на отворените врати в социално предприятие „Копирен център „Кураж“, създадено по проект на Община Симитли:

03 юни 2022 г. (петък) от 09:30 часа

01 юли 2022 г.  (петък) от 09:30 часа

05 август 2022 г. (петък) от 09:30 часа

02 септември 2022 г. (петък) от 09:30 часа

Проектът е по процедура № BG05M9OP001-2.114 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" МЯРКА 2.4. Развитие на социалното предприемачество чрез Водено от общностите местно развитие, Приоритетна ОС 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 4: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост, Специфична 1: Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Основна цел на мярката е да се подобри и достъпа до финансиране на социалните предприемачи, както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на социални предприятия. Подкрепата ще бъде насочена основно към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рисковите групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване на територията на МИГ „Струма“.

**********************************************************************************

Копирен център „Кураж“

2730 Симитли, ул. Георги Димитров 45

понеделник - петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.