Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало ПРОЕКТИ Във връзка с подписан между община Симитли и ДФ „Земеделие“ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.005-0011 днес се изготви и подписа акт образец 2

Във връзка с подписан между община Симитли и ДФ „Земеделие“ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.005-0011 днес се изготви и подписа акт образец 2

 

Във връзка с подписан между община Симитли и ДФ „Земеделие“ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.005-0011 от 16.05.2019 г. по подмярка 7.2, от мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., с предмет: „Изграждане на физкултурен салон на територията на СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с местоположение: ПИ 179, кв. 11 по плана на с. Крупник, община Симитли”, днес -  09.06.2020г. в 11.00 часа, в Заседателната зала на община Симитли се изготви и подписа акт образец 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за стартиране на строителството по проекта.