Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Община Симитли приключва изпълнението на ДБФП с № BG06RDNP001-7.005-0011 – C01, по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони“

Община Симитли приключва изпълнението на ДБФП с № BG06RDNP001-7.005-0011 – C01, по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони“

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година

ПОДМЯРКА 7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА 

ОТ МЯРКА 7 “ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


 

Община Симитли приключва изпълнението на ДБФП с № BG06RDNP001-7.005-0011 – C01, по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони“, Приоритетнa ос “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

По проекта бяха финансирани дейности за обща стойност 487 935.30 лв., от които 414 745.01  - финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 73 190.29 лв. - национално съфинансиране, с които бе направена инвестиция за изграждане на учебна спортна зала на едно ниво с прилежащи обслужващи помещения, с общо РЗП 578, 84 кв.м. Помещенията, с които разполага новоизградената сграда включват -  спортна зала със светли размери 2370 см. / 1765 см. и височина 820 см., склад за спортни съоръжения, санитарен възел за посетители и ученици, две съблекални, с цел провеждане на занятия и спортни мероприятия по волейбол и баскетбол, като са разположени и мобилни трибуни с капацитет от около 140 места.

Основната цел на проекта бе да подобри условията за живот на населението, като му осигури достъп до качествено образование и грижа към подрастващите. Успешното реализиране на този проекта допринесе за постигане на целите на Община Симитли за изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за училищно обучение и възпитание на всички деца. Резултатите, които успешно бяха постигнати включваха подобрена техническа материална спортна база в СУ „СВ. Св. Кирил и Методий“ с. Крупник; осигурен комфортен и безопасен достъп на подрастващите ученици до място за спорт и обучение; успешно социално  приобщаване на децата и задържането им в учебната институция, чрез подсигуряване на качествена, достъпна и безопасна среда за образование и спорт; подобрена материалната база в училището и предоставени възможности за провеждане на учебни и извънучебни спортни дейности, които да повишат интереса на подрастващите към здравословен начин на живот, здравето и спортното образование, като добавена стойност и да мотивира децата да останат в училище и рационално използване на природните ресурси и опазване на околната среда.