Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Изменение на Тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугата и Наредба за условията и редa за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли

Изменение на Тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугата и Наредба за условията и редa за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Пк 2730,гр.Симитли, ул."Хр. Ботев",тел.0748/72138,72166, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ДО

ВИЛИМИР АЛЕКСАНДРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли

Относно: Изменение на Тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугата и Наредба за условията и редa за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с ДВ бр. 17 от 01.03.2022 г. в частта за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г, обн. в ДВ бр.18 от 04.03.2022г., във връзка с чл.6, ал.1, т. в от Закона за местните данъци и такси, , Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето, касаещи отпадането на таксите за ползване на детски ясли и детски градини, предлагам Общински съвет – Симитли да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема изменение на Тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугата на Община Симитли, както следва:

В Глава III, Раздел I „Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и заведения за социални услуги и млечна кухня".

Чл 19. За ползване на детски ясли или детски градини, родителите или настойниците заплащат месечна такса в размер на 2.30лв. за всеки ден, в който детето посещава детското заведение", СЕ ИЗМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: отпаднат таксите за детските ясли и детските градини, считано от 01.04.2022г.

2. Чл. 3. (1) На територията на община Симитли се събират следните местни такси:

т. 3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги, СЕ ИЗМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: – в частта относно ползване на детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022г.

3. Чл.25(1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците пропорционална такса в зависимост от броя на дните в които е ползвано детското заведение в размера, определен с Тарифа/Приложение №1/ към тази Наредба, СЕ ИЗМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: отпада чл. 25, ал. 1 от наредбата, считано от 01.04.2022г.

4. Чл.26 Не се заплаща такса за: 1. Децата, чийто родител е със 70% и над 70% намалена работоспособност, децата на неизвестни родители, децата на загинали родители при производствени аварии, природни бедствия, деца на загинали при изпълнение на служебен дълг и децата на починали родители.2. Децата с увреждания или с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от Министъра на здравеопазването и децата със специални образователни потребности.3. Трето и следващи деца на многодетни родители, когато всички деца на семейството посещават едновременно и редовно детски заведения на територията на общината, СЕ ИЗМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: отпада чл. 26 от наредбата, считано от 01.04.2022г.

5. Чл.27 Намален размер на таксата се заплаща:1.За деца полусираци се заплаща такса с 50% намаление.2. Когато две деца от едно семейство посещават едновременно и редовно едно или различни детски заведения на територията на общината, таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление. 3. При ползване на преференциите по чл.27 и чл.28 родителите/настойниците/ подават молба- декларация до директора на детското заведение, придружена с необходимите документи. Когато в детското заведение са приети близнаци, поредността им се определя с копие от акта за раждане. 4. Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер става в началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите. Приложените документи трябва да са издадени в едномесечен срок преди подаване на документите, СЕ ИЗМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: отпада чл. 27 от наредбата, считано от 01.04.2022г.

6. Приема изменение на Наредба за условията и редa за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли - Чл.23. При две просрочени дължими такси по чл.24, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли, детето може да се спре от посещение на детската градина. Редът за принудително събиране на дължимите такси се определя в Правилника за дейността на детската градина, съобразно ЗМДТ, СЕ ИЗМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: отпада чл. 23 от наредбата, считано от 01.04.2022г.

Мотиви: Съгласно разпоредбите на чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет приема и изменя годишния бюджет на общината.

На основание ДВ бр. 17 от 01.03.2022 г. в частта за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане § 5 в Закона за местните данъци и такси се правят измененията „детски ясли" и „детски градини" се заличават и се отменя заплащането на месечни такси за ползване на детски ясли и детски градини.

В Закона за предучилищното и училищното образование се отменят в чл. 283, ал. 1, т. 10 и ал. 9,10 и 11 и чл. 298, ал. 2,3 и 4 се отменят и съгласно § 6, издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общински детски градини се осигурява със средства от държавния бюджет.

В Закона за здравето съгласно § 7, се регламентира освобождаването на родителите и настойниците от заплащане на такси за отглеждане на децата в общинските детски ясли.

Горецитираните изменения влизат в сила от 01.04.2022 г. на основание § 9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Това налага да бъдат приети предлаганите изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли, град Симитли и Тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугата на Община Симитли, тъй като тя е подзаконов нормативен акт и следва да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

С уважение,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли

ГЛАВА III

РАЗДЕЛ І

Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и заведения за социални услуги и млечна кухня".

19. За ползване на детски ясли или детски градини, родителите или настойниците заплащат месечна такса в размер на 2.30лв. за всеки ден, в който детето посещава детското заведение".

20. Всяко лице, ползващо услугите в системата"Домашен социален патронаж", заплаща месечната такса както следва:

(1) За дете с увреждане родителят /настойник/ да заплаща месечна такса за социална услуга в размер на 25.00 лева.

(2) Лица, чийто доходи са до 150 лева, заплащат месечна такса за социалната услуга в размер 30.00 лева

(3) Ветерани и военноинвалиди заплащат месечна такса за социалната услуга в размер на 30.00 лв.

(4) Лица в пенсионна възраст с доход над минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст до 350.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 70.00 лева

(5) Лица в пенсионна възраст с доход от 351.00 лева до 550.00 лева заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 80.00 лева

(6) Лица в пенсионна възраст с доход над 551.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 95.00 лева.

(7)"Почистване в дома" - услуга регламентирана в момента на сключване на договора за ползване на Домашен социален патронаж, като потребителя заплаща месечна такса в размер на 20.00 лева.

21. За ползване на " Млечна кухня" се събира дневна такса в размер на 1,60 лева. Таксата се заплаща предварително - седмична, преди ползване на услугата.