Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Пк 2730,гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” 27,тел.0748/72138,72157,факс0748/72231

 

До

Албена Крумова Попхристова

общ.Благоевград,гр.Благоевград

ул.“Яне Сандански“ № 17 вх.Б, ет.2 ап.8

Галина Красимирова Владова

общ.Благоевград,гр.Благоевград

ж.к „Еленово“ № 2 вх.А ет.4,ап.8

По повод заявление с вх.№ 92-00-02/04.01.2022г. от Христо Давидков Стоянов, Валентина Давидкова Керемидарска, Димка Иванова Шекерлийска и Здравко Иванов Гоцев

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №125/17.03.2022г. на Кмета на Община Симитли за допълване /поправка/ границите на имот плсн.. № 167  с площ от 3459м² в кв.17 по плана на с.Железница, общ.Симитли.Имота е собственост на н-ци на Стефан Христов Стояновски съгласно решение №32278/02.11.98г. на ОСЗ гр.Симитли. 

 

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕЕПП”.  

Кмет :

/Апостол Апостолов/

пд/пд