Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А. Землище на град Симитли, се добавя:

3. Поземлен имот с идентификатор 66460.439.909 (шест шест четири шест нула точка четири три девет точка девет нула девет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Драката", целият имот с площ от 1762 кв.м. (хиляда седемстотин шестдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 5 (пет), при граници на имота: 66460.439.878, 40052.62.30, 40052.62.234, 66460.439.654, 66460.439.733, 66460.439.722.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

11. Поземлен имот с идентификатор 22753.68.35 (две две седем пет три точка шест осем точка три пет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Селището", целият имот с площ от 1430 кв.м. (хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.68.31, 22753.68.37, 22753.68.36, 22753.68.145.

12. Поземлен имот с идентификатор 22753.87.118 (две две седем пет три точка осем седем точка едно едно осем), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Яслица", целият имот с площ от 38250 кв.м. (тридесет и осем хиляди двеста и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.87.41, 22753.87.42, 22753.88.300, 22753.87.122, 22753.87.52, 22753.89.238, 22753.87.119, 22753.87.38, 22753.87.39, 22753.87.298, 22753.87.114.

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква E. Землище на с.Крупник, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 40052.40.29 (четири нула нула пет две точка четири нула точка две девет), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Крупник, местност „Извор/Гроздовец", целият имот с площ от 427 кв.м. (четиристотин двадесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.40.28, 40052.40.38, 40052.40.26, 40052.40.173, 40052.40.30, 40052.44.172.

IV. В раздел X. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА

§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.), се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 29146.30.38 (две девет едно четири шест точка три нула точка три осем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Присоето", целият имот с площ от 4116 кв.м. (четири хиляди сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Пасище", при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.2, 29146.3.43, 29146.99.4, 29146.30.11, 29146.55.1, 29146.99.1, подробно описан в проект за изменение на КККР на СГКК – Благоевград, който имот е образуван за 230 кв.м. (двеста и тридесет квадратни метра) от поземлен имот с идентификатор 29146.99.4 (две девет едно четири шест точка девет девет точка четири), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Иванков валог", целият имот с площ от 6205 кв.м. (шест хиляди двеста и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 3522/25.02.2022 г., и за 3886 кв.м. (три хиляди осемстотин осемдесет и шест квадратни метра) от поземлен имот с идентификатор 29146.30.11 (две девет едно четири шест точка три нула точка едно едно), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Присоето", целият имот с площ от 50072 кв.м. (петдесет хиляди и седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Пасище", категория на земята: 9 (девет), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, актуван за публична общинска собственост с АПОС № 1184/28.11.2019 г..

2. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.294 (две девет едно четири шест точка девет девет точка две девет четири), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Иванков валог", целият имот с площ от 5000 кв.м. (пет хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Пасище", при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.131, 29146.99.133, 29146.99.264, които е образуван от поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор 29146.99.264 (две девет едно четири шест точка девет девет точка две шест четири), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Пужев андък", целият имот с площ от 178977 кв.м. (сто седемдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя", категория на земята: 9 (девет), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 2/10.05.2012 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за публична общинска собственост с АЧОС № 3115/28.11.2019 г..

V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 500 лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 3000 лв.

VI. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,