Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

До

Иван Василев Цветков -  ул.Отец Паисий 58, гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, имот 40052.31.40

Жана Христова Димонова -  р-н „Лозенец, “ул.“ Якубица 14, гр. София, имот 40052.31.38

Добрина Петрова Кирова -  ул.Георги Трайков12, с. Крупник, общ. Симитли, имот 40052.31.37

Симеон Петров Попов -  ул. “Генерал Гурко № 148, вх. Б, ет. 5, ап. 51, гр. Стара Загора, имот 40052.31.37

Кирил Димитров Петрунов -  ул. “Стефан Караджа № 6, с. Крупник,имот 40052.31.35

Радка Димитрова Неделчева -  ул. “Яне Сандански № 3, с. Крупник, имот 40052.31.35

 

 

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 493/08.12.2020г. на Кмета на общ. Симитли за одобряване  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за поземлен имот с идентификатор 40052.31.39, местност „Дола”, по КККР на с. Крупник, община Симитли за промяна предназначението на   1000 м2 от гореописания имот за неземеделски нужди. Допуснатата устройствена зона е „Пп“ (предимно производствена територия) - с отреждане за „автосервиз, паркинг, автомивка, производствена и складова дейност“. Поземлен имот с идентификатор 40052.31.39, местност „Дола, по КККР на с. Крупник, община Симитли е съседен на Вашия поземлен имот с идентификато 40052.31.40

Възложител: „Равначки Транс“ ЕООД 

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица  пред  Административен съд Благоевград.

 

БТ Кмет:.........................

/Ап. Апостолов/