Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година

ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

         На 20.04.2018 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обект: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли.

Подобекти: 1.„Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път BLG1071   /I-1 Благоевград - Симитли/ - Граница общ. (Благоевград-Симитли ) - Симитли - Черниче - /I - 1/ от км.12+530 до км.17+503 и от км.18+423 до км.19+003  и съоръженията и принадлежностите към него“ ;

2. "Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път BGL 1291 /BLG 1071 Симитли-Черниче/ Черниче-Крупник-Полена-Сушица от км 0+000 до км 3+230 и съоръжения и принадлежности към него", по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

          С договора ще се финансират дейностите по проект:  Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли.

Подобекти: 1.„Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път BLG1071   /I-1 Благоевград - Симитли/ - Граница общ. (Благоевград-Симитли ) - Симитли - Черниче - /I - 1/ от км.12+530 до км.17+503 и от км.18+423 до км.19+003  и съоръженията и принадлежностите към него“ ;

2. "Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път BGL 1291 /BLG 1071 Симитли-Черниче/ Черниче-Крупник-Полена-Сушица от км 0+000 до км 3+230 и съоръжения и принадлежности към него", по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

           В проекта е предвидено  и изграждане на дъждоприемни шахти за осигуряване на отводняването на пътищата. Проекта предвижда и монтаж на вертикална сигнализация и направа на хоризонтална маркировка.

        Проектът има за цел да подобри условията за живот на населението, като му осигури достъп до добра физическа среда за безопасно движение на пешеходците и МПС, и намаляване на замърсяването на въздуха от земен прах, както и ще допринесе за устойчивото социално – икономическо развитие на община Симитли чрез изграждането на непрекъснат, удобен, безопасен транспорт за достъп до местните на местните общности до публичните услуги, предоставяни от общинската администрация и до работни места, предоставяни в съседни общини.

Очакваните ползи и резултати, които ще бъдат постигнати с реализирането на проекта, са:

- Подобряване здравния статус на населението от намаляване на възможността от травми при ходене, каквито са по- големи при настоящето състояние на земната неравна улица и намаляване на възможностите за заболяване на дихателните органи, каквито са по – големи при настоящата замърсеност на улиците;

- Намаляване на възможността за щети на МПС, с оглед премахване на съществуващите земни дупки;

          Стойност на проекта: 5 669 037,32 лв. без ДДС 

Начало на проекта: 20.04.2018г. 

Край на проекта: 20.04.2021г.