Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Административни актове ГОДИШЕН ДОКЛАД 2021г. за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2021г. за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

П.к2730,гр.Симитли,ул.“Хр.Ботев”27,тел.0748/72138,72157,факс:0748/72231

ГОДИШЕН ДОКЛАД

2021г.

за обобщената информация от системата за обратна връзка с   потребителите на административни услуги

Съгласно Наредбата за административното обслужване всяка администрация периодично изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, като създава и предоставя информация за използваните начини за обратна връзка от потребителите. Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др.

Една от целите на Общинска  администрация Симитли за 2021 г. е качествено и прозрачно административно обслужване на потребителите на административни услуги, отговаряща на стратегическата цел: "Облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише“ от Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише“.  Целта се постига чрез предоставяне на пълна информация на потенциалните потребители за извършваните административни услуги, посредством различни комуникационни средства и получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност.

Административното обслужване в Общинска администрация Симитли е организирано на принципа “едно гише“, което се намира на първия етаж на сградата и е лесно достъпно за посетителите.  Обслужването на гражданите се осъществява чрез подаване на писмени заявления, предложения и сигнали, без прекъсване. Те могат да подават своите заявления от 08:30 ч. до 17:00 часа, а в случаите, когато пред гишето има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Редът и организацията на административното обслужване в Общинска администрация Симитли се извършват съгласно утвърдени Вътрешни правила за организация на административното обслужване. Услугите, които се предоставят от Общинска администрация-Симитли са в съответствие със списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

Използвани са различни средства за събиране на информация за обратна връзка и за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, като:

1. Пощенска кутия за предложения и сигнали -  за 2021 г. не са постъпили сигнали за корупция за служителите в администрацията;

2. Анкетна карта, до която потребителите на административни услуги имат свободен достъп в Деловодството на Общинска администрация- град Симитли;

3. Сигнали, жалби, предложения и мнения, подадени по поща, факс, електронна поща или  лично – през периода не са постъпвали такива, касаещи качеството на административното обслужване.

Предоставена е възможност всеки желаещ да попълни анкетната карта и да я постави в запечатана за целта кутия. Картата е напълно анонимна и не дава възможност за идентифициране на подателя, освен ако той сам не се е легитимирал. Анкетната карта съдържа 10 въпроса, като считаме, че въпросите и техните възможни отговори са ясно формулирани. Всеки от въпросите изпълнява конкретна задача, допринасяща за структурирането на анализа и определянето на нивото на удовлетвореност на потребителите на административни услуги, а именно:  

 • · ниво на изчерпателност на получената информация;
 • · мнение за професионалната подготовка на служителите;
 • · ниво на удовлетвореност за сроковете при изготвянето на документи;
 • · впечатление за отношението на служителите към потребителите на услуги;
 • · получаване на обобщена оценка за това, от къде най-добре се получава информация;

Проучването има за цел да подпомогне процесите по улесняване на потребителите на административни услуги, предоставяни от Общинска администрация-Симитли. Стремежът е, чрез направената анкета, да се получи информация от потребителите за това:                                                                                                                                             – до колко те са удовлетворени от административното обслужване към момента;             – какво е тяхното мнение и препоръки за насоката, в която трябва да работи администрацията на община Симитли за постигане на оптимално обслужване и максимално улеснен достъп до услуги.

Анализът на данните обхваща периода от м. януари 2021 г. до м. декември 2021 г.   Мнение по поставените въпроси в анкетните карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги изразиха общо деветнадесет потребители на услуги. На:

Първи въпрос: Вие посещавате общинска администрация в качеството си на?

 • · Гражданин – 13 отговора
 • · Представител на бизнеса- 6 отговора
 • · Институция – 0 отговора

Втори въпрос: Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?

 • · Да – 15 отговора
 • · Не – 1 отговора
 • · Не съвсем – 3 отговора

Трети въпрос: Информацията достатъчно изчерпателна ли беше?

 • · Да - 16 отговора
 • · Не  – 1 отговор
 • · Не съвсем – 2 отговора

Четвърти въпрос: Спазват ли се посочените за изпълнение на услугата срокове?

 • · Да -17 отговора
 • · Не – 1 отговора

Пети въпрос: Служителите, които Ви обслужват, достатъчно компетентни ли са?

 • · Да - 14 отговора
 • · Не – 0 отговора
 • · Не мога да преценя -5 отговора

Шести въпрос: Доволни ли сте от бързината, с която Ви обслужват?

 • · Да -14 отговора
 • · Не – 4 отговора

Седми въпрос: Спазват ли служителите, ангажирани с административното обслужване, определеното работно време и време за почивка?

 • · Да -19 отговора
 • · Не – 0 отговора

Осми въпрос: Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с администрацията?

· На място – 15 отговора

· По телефона – 7 отговора

· Чрез лицензиран пощенски оператор – 0 отговора

· Чрез кутия за  сигнали, предложения, анкети и коментари – 1 отговора

· Чрез електронния адрес на Общината: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. – 8 отговора

Девети въпрос: Считате ли, че предоставените канали за връзка с общинската администрация са достатъчни и надеждни ?

 • · Да, напълно - 8 отговора.
 • · Отчасти – 7 отговора.
 • · Не, необходимо е да се предложат още начини за комуникация и обратна връзка -  3 отговора.

Десети въпрос: Каква е общата Ви оценка за качеството на административното обслужване?

 • · Отлична – 7 отговора
 • · Много добра – 7 отговора
 • · Задоволителна – 5 отговора
 • · По – скоро лоша – 0 отговора

От постъпилите  анкетни карти може да се направи заключение, че от администрацията се предоставят качествени услуги, удовлетворяващи потребностите на гражданите, в кратки срокове и с необходимото отношение, което дължи всеки служител. Видно е, че малка част от потребителите на административни услуги проявяват активност да дават оценка на обслужването, ако изрично не са помолени за това, въпреки улесненият достъп до средствата за обратна връзка. И през 2021 г. продължава тенденцията потребителите да предпочитат прекия контакт за достъп до услугите. Няма постъпили сигнали за предлагане на финансови или материални облаги на служители във връзка с административното обслужване. Гражданите са удовлетворени от качеството на обслужване в Общинска администрация – Симитли. В администрацията във висока степен се спазват задължителните стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Наредбата за административно обслужване. При изпълнение на служебните си задължения служителите носят бадж с данни за имената, длъжността и административното звено, а при водене на телефонни разговори се идентифицират с име и фамилия. Осигурени са места за сядане пред гишето за административно обслужване. Спазва се времето за чакане на граждани пред гишето да не надвишава 10 минути.

Основна цел на политиката по качеството и информационната сигурност е осигуряване съответствието на предоставяните от общинската администрация административни услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на държавните и общински органи, гражданите и юридическите лица на територията на общината.  С оглед качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на гражданите и бизнеса, сайта на администрацията непрекъснато ще се обновява с актуална информация през 2022 г.

И през следващата година Общинска администрация – Симитли ще продължи да търси активно мнението на потребителите на административни услуги в т.ч. чрез открит диалог, да обсъжда техните предложения и съобразява с тях, с цел подобряване нивото на обслужване и повишаване удовлетвореността им. Потребителите, неправителствените организации на гражданите и бизнеса и обществеността, ще бъдат уведомявани за предприетите действия и за резултатите от тях.

Съгласно разпоредбите на чл.24, ал.8 от Наредбата за административно обслужване, докладът се публикува на сайта на община Симитли.