Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ОБЩИНА СИМИТЛИ                                                                                                                ПРОЕКТ

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

2021-2025 г.

СИМИТЛИ 2021 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се разработва на основание чл. 6д от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия на община Симитли. Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на тези оперативни цели.

Общинската програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2021-2025 г. Тя следва да подпомогне изпълнението на областната програма, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. Общинската програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре".

Общинската програма следва въведения на национално ниво цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигането на устойчивост при бедствия, което е и една от препоръките, залегнали в доклада от извършената през 2015 г. обща партньорска проверка на системата за управление при бедствия в страната, осъществена по линия на Програма за партньорски проверки в рамките на сътрудничеството в областта на гражданската защита и управлението на риска от бедствия на ЕС за 2015-2016 г.

В основата на това е осигуряването на добра координация между отделните заинтересовани страни, недопускане дублирането на дейности и ресурси, и приоритизирането на инвестициите за намаляване на риска от бедствия, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и въздействието на промените в климата.

С общинската програма се цели да се наблегне на ангажиране на обществото в процесите по намаляване на риска от бедствия, т.е. всяка една от заинтересованите страни (местни власти, частен сектор, научна общност, НПО, граждански съюзи и представители на уязвими групи) да осъзнава своята роля.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 г.-2025 г.

I. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Постигане на устойчивост на обществото при бедствия.

Оперативна цел

(от националната програма) Дейности за реализиране на оперативните цели (от националната програма) Дейности за реализиране на

оперативните цели, определени на

областно ниво Дейности за реализиране на

оперативните цели, определени на

общинско ниво Отговорни институции

1.1. Въвеждане на система за повишаване

на обществената осведоменост и

изграждане на познания за риска от

бедствия в компетентните органи, частния

сектор, доброволните формирования и

населението и споделяне на опит,

извлечени поуки, реализирани добри

практики, тренировки и обучения. 1.1.1. Провеждане на разяснителни кампании сред населението/

информационни дни/ обучения за органите на изпълнителната власт/

състезания/ конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца. 1.1.1.1. Разработване на Стратегия за обществена осведоменост и провеждане на разяснителни кампании сред населението в област Благоевград/

информационни дни/ обучения за органите на изпълнителната власт/

състезания/ конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца. Разработване на Стратегия за обществена осведоменост и провеждане на разяснителни кампании сред населението в общината/

информационни дни/ обучения за органите на изпълнителната власт/

състезания/ конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца. РСПБЗН, РУ на МВР, РУО, ОС на БЧК, Общинска администрация

1.1.2. Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения,

тренировки и учения, включително и

международни, при различни видове

бедствия. 1.1.2.1. Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в област Благоевград в обучения,

тренировки и учения, включително и

международни, при различни видове

бедствия. Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в общината в обучения,

тренировки и учения, включително и

международни, при различни видове

бедствия. РСПБЗН,РУ на МВР, РУО, ОС на БЧК, ЦСМП, Общинска администрация,

съставни части на ЕСС

1.1.3. Разработване, публикуване и периодично актуализиране на карти на риска чрез използване на географски информационни системи. 1.1.3.1. Публикуване на интернет страницата на общинските администрации и областната администрация на карти на риска от бедствия. Публикуване на интернет страницата на общинската администрация на карти на риска от бедствия. Кмет на община

1.1.4. Подобряване на диалога и

сътрудничеството между заинтересованите страни за осигуряване

на информирано вземане на решения при

управление на риска от бедствия, чрез

прилагането на научните постижения.

1.1.5. Насърчаване на обучението в

системата на предучилищното и

училищното образование и в системата на

висшето образование за риска от

бедствия, включващо превенция,

готовност, реагиране и възстановяване. 1.1.5.1. Насърчаване на обучението в

системата на предучилищното и

училищното образование и в системата на

висшето образование за риска от

бедствия, включващо превенция,

готовност, реагиране и възстановяване. Насърчаване на обучението в

системата на предучилищното и

училищното образование

за риска от

бедствия, включващо превенция,

готовност, реагиране и възстановяване. РУО, РУ на МВР, РСПБЗН, общинска администрация,

ОС на БЧК

1.1.6. Изграждане и използване на

центрове за обучение на населението за

действия при бедствия. 1.1.6.1. Използване на центрове за обучение на населението за

действия при бедствия. Използване на центрове за обучение на населението за

действия при бедствия. РСПБЗН, БЧК, общинска администрация

1.1.7. Въвеждане на механизми за

систематизиране провеждането на

обучение за защита при бедствия в

системата на предучилищното и

училищното образование и в системата на

висшето образование.

1.1.8. Въвеждане на механизми за

систематизиране провеждането на

обучение за защита при бедствия на

органите на изпълнителната власт,

другите държавни органи и населението.

1.2. Изграждане на система за измерване,

съхраняване, споделяне и предоставяне на

данни за загубите от бедствия, и

информация за последиците върху

икономиката, социалния сектор,

здравеопазването, образованието,

околната среда и културното наследство. 1.2.1. Разработване на национална

система за събиране на данни за загуби от

бедствия, която да осигурява

информирано вземане на решения, както и

данни за целите на докладването за

напредъка на България по изпълнението

на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от

Сендай.

1.2.1.1 Събиране, съхраняване и споделяне на данни за щети и загуби от бедствия. Събиране, съхраняване и споделяне на данни за щети и загуби от бедствия. Общинска администрация, РСПБЗН, Съставни части на ЕСС

1.2.2. Разработване и поддържане на

национален риск регистър.

1.2.3. Разработване и приемане на

национална методология за оценка на

причинените от бедствията щети и загуби.

II. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички административни нива на управление.

Оперативна цел от НПНРБ Дейности за реализиране на оперативните цели от НПНРБ Дейности за реализиране на

оперативните цели, определени на

областно ниво Дейности за реализиране на

оперативните цели, определени на

общинско ниво Отговорни институции

2.1. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния

сектор, с цел повишаване на

устойчивостта и осигуряване на

непрекъснатост на доставките на основни

стоки/услуги. 2.1.1. Засилване ролята на платформите

за намаляване на риска от бедствия на

национално, областно и общинско ниво. 2.1.1.1. Регулярно публикуване на информация от проведените заседания и взетите решения от Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Регулярно публикуване на информация от проведените заседания и взетите решения от Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.1.2. Провеждане на обучения за

повишаване на капацитета за управление

на риска от бедствия на служителите от

съответната администрация, служби,

други оперативни структури за

изпълнение на дейности по защита при

бедствия. 2.1.2.1. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление

на риска от бедствия на служителите от

съответната администрация, служби,

други оперативни структури за

изпълнение на дейности по защита при

бедствия. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление

на риска от бедствия на служителите от общинска администрация и други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита при

бедствия. Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, Съставни части на ЕСС

2.1.3. Извършване на периодична оценка

на риска от бедствия и оценка на

способностите за управление на риска,

включително и за целите на докладването

по линия на Механизма за гражданска

защита на Съюза.

2.1.4. Извършване на прегледи на

нормативните актове свързани с

управлението на риска от бедствия и иницииране на промени, при

необходимост.

2.1.5. Въвеждане на система за осигуряване непрекъснатост на

доставките на основни стоки/ услуги.

2.1.6. Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия. 2.1.6.1. Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия. Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия. Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.2. Прилагане на единен и цялостен

подход към управлението на риска от

бедствия на всички административни

нива. 2.2.1. Изготвяне, преразглеждане и

актуализиране на областни и общински

планове за защита при бедствия и планове

за изпълнение на задачите, произтичащи

от Националния план за защита при

бедствия, в съответствие с Указания за

разработването и готовността за

изпълнението на планове за защита при

бедствия. 2.2.1.1. Изготвяне, преразглеждане и

актуализиране на общински

планове за защита при бедствия и планове

за изпълнение на задачите, произтичащи

от Националния план за защита при

бедствия, в съответствие с Указания за

разработването и готовността за

изпълнението на планове за защита при

бедствия. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на общински

план за защита при бедствия и план за изпълнение на задачите, произтичащи от Областния план за защита при

бедствия, в съответствие с Указания за

разработването и готовността за

изпълнението на планове за защита при

бедствия.

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.2.2. Разработване и актуализация на

областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия и

годишни планове за изпълнението им. 2.2.2.1. Изготвяне на oбщински програми за намаляване на риска от бедствия от общините на територията на Област Благоевград.

Изготвяне/Актуализиране на oбщинска програма за намаляване на риска от бедствия. Oбщински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.2.3. Изготвяне на указания за разработването и изпълнението на

областните и общински програми за

намаляване на риска от бедствия.

2.2.4. Изготвяне и изпълнение на

годишни планове за изпълнение на Националната програма за намаляване на

риска от бедствия. 2.2.4.1. Изготвяне и изпълнение на годишни планове за изпълнение на Областната програма за намаляване на риска от бедствия. Изготвяне и изпълнение на годишен план за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия. Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.2.5. Изготвяне на годишни доклади за

състоянието на защитата при бедствия на

национално, областно и общинско ниво. 2.2.5.1. Изготвяне на годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия на областно ниво.

Изготвяне на годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на общинско ниво.

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.3. Повишаване способностите на

институциите за управление на риска от

бедствия. 2.3.1. Разработване и приемане на

Стратегия за развитие на доброволните

формирования за защита при бедствия,

съответстваща на настоящите добри

международни и европейски практики и

насоки и Закона за защита при бедствия.

Разработване на план за действие/

програма за изпълнение на Стратегията с

ясно определени приоритети, цели,

задачи, отговорни органи, срокове и

източници на финансиране.

2.3.2. Въвеждане на механизъм и

процедури за тестване на технологичната

среда, предназначена за взаимодействие

при бедствия.

2.3.3. Засилване на трансгранично

сътрудничество при бедствия чрез

сключване на двустранни и многостранни

споразумения.

2.3.4. Създаване на Европейски център за

логистика чрез изграждане на склад за

готовност при бедствия.

2.3.5. Развитие, при необходимост, на

допълнителни способности за реагиране

при различни видове инциденти, аварии

и бедствия.

2.4. Изграждане на система за

провеждане на обучения, тренировки и

учения на съставните части на единната

спасителна система, включваща и

механизми за мониторинг и оценка. 2.4.1. Разработване на механизми за

извършване на оценка и анализ на

предприетите действия непосредствено

преди, по време на и след бедствия.

2.4.2. Изготвяне на национална програма

за провеждане на обучения, тренировки и

учения на съставните части на Единната

спасителна система.

2.4.3. Въвеждане на механизъм за

мониторинг и оценка на проведените

обучения, тренировки и учения на

съставните части на Единната спасителна

система.

2.4.4. Повишаване осигуреността със

специализирана екипировка и оборудване

на изградените способности за реагиране

при бедствия на България. 2.4.4.1. Повишаване осигуреността със

специализирана екипировка и оборудване

на изградените способности за реагиране

при бедствия в областта. Повишаване осигуреността със

специализирана екипировка и оборудване

на изградените способности за реагиране

при бедствия в областта. ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП, ОС на БЧК, ВФ 26400

2.4.5. Разработване на Насоки за

координация и взаимодействие с ЕС,

НАТО, ООН и други международни

организации по оказване и получаване на

международна помощ при бедствия.

2.4.6. Повишаване на способностите за

реагиране чрез ефективно използване на

обучителната програма на Механизма за

гражданска защита на Съюза, както и

други курсове и програми за обучение. 2.4.6.1.Повишаване на способностите за

реагиране чрез ефективно използване на

обучителната програма на Механизма за

гражданска защита на Съюза, както и

други курсове и програми за обучение. Повишаване на способностите за

реагиране чрез ефективно използване на

обучителната програма на Механизма за

гражданска защита на Съюза, както и

други курсове и програми за обучение. РДПБЗН, Съставни части на ЕСС

2.4.7. Изграждане на Европейски център

за обучение на парамедици и други

специалисти за реагиране при инциденти,

аварии и бедствия.

2.5. Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно

предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използването на съвременни технологии. 2.5.1. Анализиране на наличните системи

за мониторинг и изготвяне на прогнози, с

цел усъвършенстване на системата за

ранно предупреждение. 2.5.1.1.Анализиране на наличните системи

за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване на системата за

ранно предупреждение. Анализиране на наличните системи

за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване на системата за

ранно предупреждение. Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.5.2. Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на

ефективна система за ранно предупреждение на населението и

органите на изпълнителната власт. 2.5.2.1. Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на

ефективна система за ранно предупреждение на населението и

органите на изпълнителната власт.

Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на

ефективна система за ранно предупреждение на населението и

органите на изпълнителната власт. ОДМВР, РДПБЗН, Общинска администрация

2.6. Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на

принципа „Да изградим отново, но по-

добре". 2.6.1. Изграждане на система за оценка на

потребностите след бедствия.

2.6.2. Въвеждане на планиране на

възстановяването след бедствия при

спазване на принципа „да изградим

отново, но по-добре".

III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от бедствия.

Оперативна цел от НПНРБ Дейности за реализиране на оперативните цели от НПНРБ Дейности за реализиране на

оперативните цели, определени на

областно ниво Отговорни институции

3.1. Въвеждане на механизми за

осигуряване на свързаност между

отделните сектори по отношение на

намаляването на риска от бедствия. 3.1.1. Включване на адекватни мерки за

намаляване на риска от бедствия в

интегрираните териториални стратегии за

развитие на шестте региона за планиране

от ниво 2 и в плановете за интегрирано

развитие на общините. 3.1.1.1. Включване на адекватни мерки за

намаляване на риска от бедствия в

интегрираната териториална стратегия за

развитие на региона за планиране

от ниво 2 и в плановете за интегрирано

развитие на общините в областта. Включване на адекватни мерки за

намаляване на риска от бедствия в

интегрираната териториална стратегия за

развитие на региона за планиране

от ниво 2 и в плана за интегрирано

развитие на общината. Органи на

изпълнителната власт,

Общински съвет

3.1.2. Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо

финансиране. 3.1.2.1. Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо

финансиране. Изготвяне на доклад с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо

финансиране. Общински съвети за намаляване на риска от бедствия

3.1.3. Изготвяне и изпълнение на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на

територията на Република България,

ерозията и абразията по Дунавското и

Черноморското крайбрежие за периода

след 2020 г., която се съобразява с

въздействието на промените в климата. 3.1.3.1. Изпълнение на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на

територията на Република България,

ерозията и абразията по Дунавското и

Черноморското крайбрежие за периода

след 2020 г. Геозащита – Перник, Кмет на община

3.1.4. Изготвяне и изпълнение на планове

за управление на риска от наводнения

(ПУРН) 2021-2027 г., които вземат

предвид въздействието на промените в

климата. 3.1.4.1. Изготвяне и изпълнение на планове

за управление на риска от наводнения

(ПУРН) 2021-2027 г., които вземат

предвид въздействието на промените в

климата. Изготвяне и изпълнение на планове

за управление на риска от наводнения

(ПУРН) 2021-2027 г., които вземат

предвид въздействието на промените в

климата. БДЗБР, Кмет на община, „Напоителни системи" ЕАД, РДПБЗН

3.1.5. Насърчаване на научните

изследвания и разработки в областта на

намаляването на риска от бедствия.

IV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия.

Оперативна цел от НПНРБ Дейности за реализиране на оперативните цели от НПНРБ Дейности за реализиране на

оперативните цели, определени на

областно ниво Дейности за реализиране на

оперативните цели, определени на

общинско ниво Отговорни институции

4.1. Подобряване разбирането и адекватно

оценяване на въздействието на бедствията

върху публичните финанси. 4.1.1. Стимулиране на застраховането и

други механизми за трансфериране на

риска сред населението и частния сектор,

с цел по-бързо възстановяване след

бедствия.

4.1.2. Осигуряване на базата на

публично-частно партньорство на ниско-

лихвени или безлихвени кредити на

население в риск от или засегнато от

бедствие.

4.1.3. Въвеждане на механизми за

осигуряване на ликвидност след бедствия

с голям мащаб, с цел по-бързо и

ефективно реагиране и възстановяване (катастрофичен фонд, параметрично/

суверенно застраховане, катастрофични

облигации и др.).

4.1.4. Насърчаване учредяването и

развитието на инструменти за взаимно

подпомагане (напр. фонд „Общинска

солидарност" и др.).

4.1.5. Мониторинг на разходваните

финансови средства при превенция,

реагиране, възстановяване и

подпомагане. 4.1.5.1. Планиране на финансови средства за превенция,

реагиране, възстановяване и

подпомагане и последващ мониторинг на разходването им. Планиране на финансови средства за превенция,

реагиране, възстановяване и

подпомагане и последващ мониторинг на разходването им. Общинска администрация, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

4.2. Повишаване ефективността на

инвестициите, включително чрез

иновативни решения, за намаляване на

риска от бедствия и недопускане

възникване на нови рискове. 4.2.1. Повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/ услуги. 4.2.1.1. Повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/ услуги. Повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/ услуги. Общинска администрация, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

4.2.2. Изграждане, поддържане,

укрепване, реконструкция и

модернизация на системи, обекти,

инфраструктура, съоръжения и др. с цел

намаляване на риска от бедствия,

включително оборудване за наблюдение и

оперативно управление.

4.2.2.1. Изграждане, поддържане,

укрепване, реконструкция и

модернизация на системи, обекти,

инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и

оперативно управление. Изграждане, поддържане,

укрепване, реконструкция и

модернизация на системи, обекти,

инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и

оперативно управление Кмет на община, РИОСВ, БДЗБР, ОПУ, ГДНЯСС, експлоатационни дружества

4.2.2.2. Поддържане на проводимостта на речните легла. Поддържане на проводимостта на речните легла. Кмет на община

4.2.3. Въвеждане на подход за извършване на публични и частни инвестиции, отчитащи риска от бедствия.

4.2.4. Повишаване дела на финансовите

средства на национално, областно и

общинско ниво за изпълнение на дейности

за намаляване на риска от бедствия.

ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

За изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия се приема годишен план, който съгласно разпоредбите на чл. 6д, ал. 5 от ЗЗБ, задължително съдържа:

1. оперативни цели;

2. дейности;

3. бюджет;

4. срок за реализация;

5. очаквани резултати;

6. индикатори за изпълнение;

7. отговорни институции.

Изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се осъществява посредством съответните годишни планове и се отчита с доклада за състоянието на защитата при бедствия, който съдържа информация за реализираните мерки и идентифицираните предизвикателства.

ФИНАНСИРАНЕ

Председателят на съвета по чл. 65а, ал. 1 ежегодно до месец април внася в съвета по чл. 64а, ал. 1 доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.

Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия са бюджетите на съответните институции, както и фондовете на Европейския съюз и на други международни организации.

Когато финансирането на дейностите по общинската програма е за сметка на държавния бюджет, финансовите средства се осигуряват в рамките на одобрените бюджети за съответните министерства и ведомства и бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Допълнителни финансови средства се осигуряват, като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници, за реализиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране чрез решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Тези средства трябва да са в рамките на предвидените по резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и да са част от определения лимит съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за защита при бедствия и Постановлението на Министерския съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за съответната година.