Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А. Землище на град Симитли, се добавя:

1. Урегулиран поземлен имот ¬ХІ (единадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 6 (шести), целият имот с площ от 1091,50 кв.м. (хиляда деветдесет и един кв.м. и петдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Север – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 6 и УПИ VІІ, кв. 1а; Изток – УПИ VІІ, кв. 1; Юг –пешеходна алея; Запад – улица.

2. Урегулиран поземлен имот ¬ХІІ (дванадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 6 (шести), целият имот с площ от 511,70 кв.м. (петстотин и единадесет кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Север – УПИ ХІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 6; Изток – УПИ VІІ, кв. 1а; Юг –УПИ ХІ, пл. сн. № 1437, кв. 6; Запад – улица.

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 24 500 лв.

III. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,