Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПИРО 2021-2027 Съобщение за обществено обсъждане по проект на ПИРО 2021-2027

Съобщение за обществено обсъждане по проект на ПИРО 2021-2027

Уважаеми граждани на община Симитли,

Всички заинтересовани жители на общината могат да се запознаят с „Проекта на ПИРО Симитли“ и да изпратят свои коментари, мнения и препоръки на имейл адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it до 15 март 2022 г., включително.

Спазвайки всички противоепидемичните мерки, общественото обсъждане на „Проекта на ПИРО“, ще бъде проведено на 17.03.2022 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:00 часа, в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Симитли.

За участие в обсъжданията е необходимо в срок до 12:00 часа на 15 март 2022 г. да заявите участието си на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , като посочите име/организация и ел. поща.

План за интегрирано развитие на община Симитли (ПИРО) е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона.  Община Симитли  го  разработи  през последните 3 месеца.  Беше извършен анализ  на икономическото, социално и екологично състояние на общината.  Определиха се цели и приоритети и се идентифицираха проектни идеи, които са приоритетни както за община Симитли , така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини.

В анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г.  общината предостави възможност за включване на максимален брой заинтересовани лица. Целта беше идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Симитли с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране. Проведе се електронно допитване с попълване на анкета от всеки желаещ да участва в разработването на документа. Анкетата се предоставяше и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация - Симитли, където бе поставена кутия за събиране на попълнените формуляри. Във връзка с осигуряване на необходимата информация и публичност при разработване на ПИРО бяха проведени две разяснителни кампании/фокус групи. Едната кампания беше проведена с представители на общински, публични и административни структури на територията на община Симитли, а другата беше сформирана от представители на бизнеса и неправителствени организации. Целта бе да се чуе мнението на максимално широк кръг от заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.

През периода на разработване на ПИРО бяха анализирани всички получени анкетни формуляри, както и мненията и предложенията от разяснителните кампании. След провеждане на публичното обсъждане предстои приемане на плана от Общински съвет – Симитли.

Можете да разгледате проекта както и приложенията към него като натиснете на линкове:

ПИРО Симитли 2021-2027 - Проект

Приложение 1

Приложение 1А


С уважение:

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на община Симитли