Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публичен регистър за общинските предприятия

Публичен регистър на общинските предприятия

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование на предприятието:

„Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж“

№ и дата на приемане на решението на Общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинските предприятия:

Решение №387 по Протокол №46 от 13.08.2021 г. и във връзка с изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие - Kопирен център в Kлуб на инвалида "Кураж" по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.114-0001-C01, Процедура №BG05M9OP001-2.114 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 2.4.Развитие на социалното предприемачество“, финансирана по ОПРЧР 2014-2020 г.

Предмет и дейност на предприятието:

Предоставяне на копирни услуги, свързани с копиране, сканиране и принтиране на различни формати на документи, широкоформатно принтиране /плотиране, копиране на чертежи, сканиране, черно-бяло копиране, цветно копиране, сканиране и принтиране, набор и печат на текст.

Органи на управление на предприятието:

Ръководител на проект

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

2

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

АОС (частна) № 113/02.04.2007 г.