Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведимление

Уведимление

До  

Венцислав Лазарова Райнов

ул. “Рилски езера” № 11, ет.2, ап.15

гр. Благоевград

Уведомявам  Ви, че е издадено Решение № 497

от протокол № 54 на Общински съвет – гр. Симитли, проведено на 17.12.2021г., което одобрява проект   ПУП (подробен устройствен план) – ПУР (план  за улична регулация) – коригиране на улица между О.Т. 78 и О.Т. 84 – югозападно от кв. 10 по плана на с. Железница, общ. Симитли, съгласно приложената графична част – „Мотивирано предложение“, включително придаващите се части към засегнатите: УПИ VII -90, УПИ VIII -89, УПИ IX -89, УПИ X – 84 и УПИ XI - 83 от кв. 10 по плана на с. Железница, общ. Симитли, за промяна  границите на гореописаните имоти.

Възложител: Община Симитли и собствениците.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация- гр. Симитли, отдел „СУСКЕЕПП“.

 

БТ

 Кмет:........................
        /Ап. Апостолов/