Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли - ПРОЕКТ

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли - ПРОЕКТ

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли".

Приложение: Проект на "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли"

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли