Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2203

ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2203

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ПК 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231 

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 505/18.01.2022 г. на ОбС - Симитли и Заповед № 63/09.02.2022 г. на Кмета на Община Симитли

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2203; Подотдели: 390 „с“, „я“, „к1“, място на извършване на дейността: с. Градево, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 63/09.02.2022 г. на Кмета на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация. 

 

                    Документи:

                    Заповед №63

                   Заповед № 96/01.03.2022 г.

                   Протокол за продажба / 01.03.2022 г.

                   Договор за продажба

 

 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли