Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2201

ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2201

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ПК 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231 

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 507/18.01.2022 г. на ОбС - Симитли и Заповед № 61/09.02.2022 г. на Кмета на Община Симитли

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2201; Подотдели: 153 „ч“;  262 „в“;  263 „а“, „е“, „ж“, „у“, „ф“, „к1“;  265 „е“, „з“; 330 „н“, „п“; 343 „д1“,  356 „л“;  357 „д“;  359 „с“, „а1“; 364 „о“;  368 „з“; 370 „е“, ‚и“, „с“, място на извършване на дейността: с. Градево, с. Долно Осеново, с. Сушица, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 61/09.02.2022 г. на Кмета на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация.

Документи:

Заповед №69

Заповед № 94/01.03.2022 г.

Протокол за продажба / 01.03.2022 г.

Договор за продажба

 

 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли