Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви РЕШЕНИЕ № 474 и Годишния план на община Симитли за ползване на дървесина в горските територии - общинска собственост за 2022г.

РЕШЕНИЕ № 474 и Годишния план на община Симитли за ползване на дървесина в горските територии - общинска собственост за 2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 54 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 17.12.2021 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 474

1. Приема Годишния план на община Симитли за ползване на дървесина в горските територии - общинска собственост за 2022г.

2. Упълномощава кмета на община Симитли да одобри годишния план.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли