Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД -БЛАГОЕВГРАД, ЗА МАНДАТ 2022-2026 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД -БЛАГОЕВГРАД, ЗА МАНДАТ 2022-2026 ГОДИНА

Чл. 68, ал. 1 ЗСВ

ОБЯВЛЕНИЕ 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД -БЛАГОЕВГРАД,  ЗА МАНДАТ 2022-2026 ГОДИНА

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в  Окръжен съд – Благоевград и в изпълнение на Решение № 501 по Протокол 57 от 18.01.2022 г. на Общински съвет – Симитли относно: Откриване на процедура за определяне на 2 кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград, за мандат 2022-2026 г. и правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд- Благоевград, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград, мандат 2022-2026 г.

  1.  Изисквания към кандидатите: 

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания. 

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Благоевград.

3. Необходими документи: 

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Симитли може да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок от 28.01.2022 г. до 28.02.2022 г. в Деловодството на Общинска администрация гр. Симитли.

Приложения:

     1:Заявление за кандидатстване в процедурата;

    2:Автобиография на кандидата;

   3:Данни за лицата;

   4:Декларация писмено съгласие;

   5:Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от СЗВ;

   6:Заявление за проверка за принадлежност.

      

       

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРГАД - ВИЖ ТУК

Протокол №2

Доклад

Протокол №1

 

Вилимир Александров

Председател на Общински съвет