Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Валери Фиданов Йорданов

ул. Александър Стамболийски № 17

гр. Радомир, обл. Перник

Снежана Димитрова Станишева

ул. П. Р. Славейков № 12

гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

Димитър Илиев Станишев

бул. Св. Св. Кирил и Методий № 21, вх. В, ет. 4, ап. 14

гр. Благоевград 

Мирослав Илиев Станишев

бул. Св. Св. Кирил и Методий № 7, вх. А, ет. 2, ап. 6

гр. Благоевград

Мирослав Илиев Станишев

ул. Александър Стамболийски № 23  

с. Крупник, общ. Симитли

Сабина Илиева Станишева

бул. Св. Св. Кирил и Методий № 7, вх. А, ет. 2, ап. 6

гр. Благоевград

Снежана Тодорова Въсенска

р-н Искър, ж.к. Дружба № 123, вх. А, ет. 8, ап. 38

гр. София 

Снежана Христова Въсенска

ул. Брод № 6, ет. 5

гр. Благоевград

Тодор Валентинов Въсенски

ул. Брод № 6, ет. 5

гр. Благоевград

Асен Валентинов Въсенски

ул. Аргир Манасиев № 5, ет. 2

гр. Благоевград

Цветан Георгиев Стоянов

ул. Полковник Дрангов№ 18

гр. Благоевград

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПРЗ - план  за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ IV, кв. 54 по плана на с. Крупник, общ. Симитли, за разделяне на гореописания имот на два УПИ V и УПИ VI, кв. 54 по плана на с. Крупник. Предназначението на новопредвидените УПИ V е съответно „за жилищно строителство и автосервиз“ и УПИ VI е „за жилищно строителство“. Урегулирания поземлен имот УПИ IV, кв. 54 по плана на с. Крупник, община Симитли е съседен на Вашия наследствен поземлен имот с идентификато 40052.43.85

Възложител: Иванка Богданова Христова и др.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ

БТ

Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/