Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви 15 безработни лица започват работа по проект на Община Симитли „Заетост за благоустрояване“

15 безработни лица започват работа по проект на Община Симитли „Заетост за благоустрояване“

 

15 безработни лица започват работа по проект на Община Симитли „Заетост за благоустрояване“

В изпълнение на проект „Заетост за благоустрояване“ по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.077-0001 – С01 по процедура  № BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, Приоритетна ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. от началото на този месец – 15 безработни лица, преминали успешно по проекта професионални и компетентностни обучения за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по професия с код 622020 "Озеленител", специалност с код 6220202 "Парково строителство и озеленяване" и по професия с код 582030 "Строител", специалност 5820307 "Външни облицовки и настилки" бяха включени в субсидирана заетост със средства осигурени по проекта.

Длъжностите, които заемат и изпълняват включват 8 лица  -  „Работник, озеленяване“ и 7 лица на длъжност „Работник, поддръжка“, но преди това включените лица успешно са положили изпити на 20 и 21  септември 2021 г. и са получили своите Свидетелства за професионална квалификация.

Работниците по озеленяване ще извършват дейности, свързани с поддръжка на паркове, градинки, тревните площи, крайпътните насаждения и други зелени и цветни площи на територията на общината, както и с изграждане на тревни площи чрез засяване и засаждане на храсти. Останалите лица, назначени на длъжност „Работник, поддръжка“ ще извършват поддържане  в изправност и при необходимост от ремонт, ще извършват подготвителни дейности при възникнала необходимост.

До момента безработните лица – целева група по проекта на възраст от 30 до 54 години, бяха въвлечени в проектните дейности чрез участие в дейности, свързани с идентифициране, професионално информиране, консултиране и мотивиране, които бяха проведени от лицензиран от НАПОО доставчик на обучения за придобиване на степен на професионална квалификация и с опит в обученията по ключови компетентности.

Основна цел на проекта е осигуряване на заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост в текущи благоустройствени дейности за територията на община Симитли.

Чрез резултатите от дейностите за постигане на целите и подцелите си, проектът допринася за постигането на основната цел на процедурата, по която търси подкрепа: "чрез местни инициативи за заетост да бъде осигурен достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда. Прилагането на пакет от мерки за идентифициране, мотивиране, консултиране и психологическо подпомагане, както и чрез включването в обучения, съобразени с нуждите на пазара на труда, и осигуряване на достъп до заетост, ще се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица". По този начин проектът ще бъде част от приноса на процедурата за осъществяване на специфична цел 3.1 към Приоритет 3 на Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" и собствено: за нейния активен принос за постигане целите на подхода на водено от общността местно развитие в рамките на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020: насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението.