Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

13. Поземлен имот с идентификатор 22753.80.25 (две две седем пет три точка осем нула точка две пет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Шалевец", целият имот с площ от 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.80.295, 22753.80.14, 22753.80.22, 22753.80.24.

14. Поземлен имот с идентификатор 22753.80.12 (две две седем пет три точка осем нула точка едно две), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Шалевец", целият имот с площ от 214 кв.м. (двеста и четиринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.80.22, 22753.888.9901.

15. Поземлен имот с идентификатор 22753.70.124 (две две седем пет три точка седем нула точка едно две четири), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 27.07.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, целият имот с площ от 182 кв.м. (сто осемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.70.112, 22753.70.140.

16. Поземлен имот с идентификатор 22753.65.11 (две две седем пет три точка шест пет точка едно едно), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Гюнта", целият имот с площ от 80 кв.м. (осемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.65.2, 22753.61.373, 22753.65.275, 22753.65.12, 22753.65.10.

17. Поземлен имот с идентификатор 22753.65.12 (две две седем пет три точка шест пет точка едно две), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Гюнта", целият имот с площ от 165 кв.м. (сто шестдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.65.11, 22753.65.2, 22753.61.373, 22753.65.275.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Д. Землище на с.Брежани, община Симитли, се добавя:

4. Поземлен имот с идентификатор 06238.8.40 (нула шест две три осем точка осем точка четири нула), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.10.2020 г., с адрес на поземления имот: местност „Мартин", целият имот с площ от 4423 кв.м. (четири хиляди четиристотин двадесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 4 (четири), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.8.21, 06238.8.20, 06238.8.3, 06238.8.42, 06238.8.2, 06238.7.53.

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква К. Землище на с.Железница, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.442 (две девет едно четири шест точка девет девет точка четири четири две), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Около къщи", целият имот с площ от 2324 кв.м. (две хиляди триста двадесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.440, 29146.2.388, 29146.99.391, 29146.99.441.

2. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.472 (две девет едно четири шест точка девет девет точка четири седем две), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Петковица", целият имот с площ от 750 кв.м. (седемстотин и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.471, 29146.99.473, 29146.99.474, 29146.99.391.

3. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.486 (две девет едно четири шест точка девет девет точка четири осем шест), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Трънливица", целият имот с площ от 12214 кв.м. (дванадесет хиляди двеста и четиринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.487, 29146.99.488, 29146.2.369, 29146.1.55, 29146.99.489, 29146.99.490, 29146.99.491, 29146.99.484, 29146.99.483, 29146.99.485.

4. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.969 (две девет едно четири шест точка едно точка девет шест девет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Стойнин даб", целият имот с площ от 2584 кв.м. (две хиляди петстотин осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.970, 29146.1.626, 29146.1.55, 29146.1.984.

5. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.970 (две девет едно четири шест точка едно точка девет седем нула), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Стойнин даб", целият имот с площ от 473 кв.м. (четиристотин седемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.626, 29146.1.55, 29146.1.984, 29146.1.969.

6. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.369 (две девет едно четири шест точка две точка три шест девет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Трещен дъб", целият имот с площ от 11307 кв.м. (единадесет хиляди триста и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.55, 29146.99.486, 29146.99.488, 29146.99.468.

7. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.366 (две девет едно четири шест точка две точка три шест шест), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Малючка чука", целият имот с площ от 8126 кв.м. (осем хиляди сто двадесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.2.388, 29146.2.361, 29146.2.364, 29146.2.365, 29146.1.55, 29146.2.368, 29146.2.367, 29146.2.371.

8. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.365 (две девет едно четири шест точка две точка три шест пет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Марински рид", целият имот с площ от 419 кв.м. (четиристотин и деветнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.2.364, 29146.1.55, 29146.2.366.

9. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.364 (две девет едно четири шест точка две точка три шест четири), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Стойнин даб", целият имот с площ от 5050 кв.м. (пет хиляди и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.2.363, 29146.1.55, 29146.2.365, 29146.2.366, 29146.2.361.

IV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 630 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 720 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,