Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Проект за промяна на Тарифа към Наредба за определяне и администриране то на местните такси и цени на услуги на община Симитли

Проект за промяна на Тарифа към Наредба за определяне и администриране то на местните такси и цени на услуги на община Симитли

До

 

Председателя на

Общински съвет град Симитли

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Апостол Стефанов Апостолов – Кмет на Община Симитли

Уважаеми г-н Председател,

На основание чл.21, ал. 1 ,т.6 от ЗМСМА предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Да приеме изменение на размера на такса битови отпадъци за 2022 год. както следва:

РАЗДЕЛ І

За граждани

1. От до 7 до 9,40 промила в/у данъчната оценка на недвижимите имоти по Приложение № 2 към ЗМДТ.

2. Град Симитли-7 промила от които:

(1) 1,8 - промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,60 - промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,60 - промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

3. Село Крупник-8 промила от които:

(1) 2.80 - промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2.60 -промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2.60 - промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

4. Село Черниче- 8 промила от които:

(1) 2,80 - промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2.60 (3) 2.60 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

5. Село Железница, с.Полена, с.Полето, с.Брежани – 9.40 промила от които:

(1) 4,20 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,60 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

6. Село Долно Осеново -7,30 промила от които:

(1) 2,60 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,10 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

7. Село Градево- 6 промила от които:

(1) 2,60 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 0,80 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

8. Село Ракитна, село Мечкул, село Сенокос, село Сухострел, село Докатичево, село Тросково, село Брестово, село Сушица и село Горно Осеново- 5,20 промила от които:

(1) 2,60 промила за ползване и поддръжка на депо за битови отпадъци

(2) 2,60 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места, в които се извършва услугата

9. За имоти на граждани, които не са застроени , но се намират в регулация 5,20 промила върху данъчната оценка на земята.

10. За имоти на граждани в райони, в които не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване и за имоти, които няма да се ползват през годината да се събира такса само за депо и чистота – промила за съответното населено място.

Приложение: Приложение №1,2,и3

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/