Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ Проект за промяна на Тарифа към Наредба за определяне и администриране то на местните такси и цени на услуги на община Симитли

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ Проект за промяна на Тарифа към Наредба за определяне и администриране то на местните такси и цени на услуги на община Симитли

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представям на Вашето внимание Проект за промяна на Тарифа към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Симитли

  1. Причини ,които налагат промяна на размера на такса битови отпадъци

Ежегодното увеличение на количеството битови отпадъци, което е водеща основа за определяне на таксата за битови отпадъци

Заложеният от законодателите прогресивен ръст на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ довежда до увеличение на такса битови отпадъци. Нормативно наложени отчисления ,които трябва да стимулират депонирането на по-малко отпадъци , оскъпяват разходите по обезвреждането на отпадъците в общините.

Промяната на размера на отчисленията за обезвреждане на отпадъци съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Чл. 20. (В сила от 01.12.2013 г.) (1) Размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и разрушаване) за всеки тон депониран отпадък на депата по години е следният:

1. за депа за неопасни отпадъци по чл. 2, ал. 3, т. 1 и 3:

а) за 2013 г. - 15 лв./т;

б) за 2014 г. - 22 лв./т;

в) за 2015 г. - 28 лв./т;

г) за 2016 г. - 36 лв./т;

д) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2017 г. - 40 лв./т;

е) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2018 г. - 45 лв./т;

ж) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2019 г. - 57 лв./т;

з) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2020 г. - 69 лв./т;

и) (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2021 г. - 82 лв./т;

к) (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв./т;

На основание чл.66 от ЗМДТ се предлага да бъде обсъдена и одобрена План сметка  за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год.

План сметката е приложена като Приложение№ 1.

Основната цел на общината е подобряване качеството на живот на жителите в общината. С извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване , в изпълнение на изискванията на националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални хигиенни условия за живот, недопускане на замърсяване на обществените площи с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища.

  1.  Цели,които се поставят с предложеният Проект на промяна на Наредбата и тарифата към нея:

-Справедливо определяне на размера на такса битови отпадъци

- С приходите от такса битови отпадъци да се финансират разходите свързани със сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване

- Подобряване качеството на предлаганите услуги

  1. 3 Финансови и други средства,необходими за прилагане на новата уредба:

Приемането на промяна на размера на такса битови отпадъци в промили за 2022 год. ,няма да е свързано с допълнителни финансови средства от бюджета на общината ,както и с ангажирането на допълнителни човешки ресурси

4. Очаквани резултати от прилагането , включително финансовите ако има такива

Привеждане на размера на такса битови отпадъци е в съответствие с действащата нормативна уредба и актовете от по-висока степен.

Ще се постигне обезпечаване на разходите за :

- събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации

-поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Приемането на размера на такса битови отпадъци е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство .

В предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното :

РЕШЕНИЕ:

  1. Приеме изменение на   размера на такса битови отпадъци за 2021 год. както следва:

РАЗДЕЛ І

За граждани

1. От до 7 до 9,40 промила в/у данъчната оценка на недвижимите имоти по Приложение № 2 към ЗМДТ.

2. Град Симитли-7   промила от които:

(1)   1,8 - промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,60 - промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,60 -  промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

3. Село Крупник-8 промила от които:

(1)   2.80 - промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2)   2.60 -промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3)   2.60 -  промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

4. Село Черниче- 8 промила от които:

(1)  2,80 - промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2.60 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2.60 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

5. Село Железница, с.Полена, с.Полето, с.Брежани – 9.40 промила от които:

(1) 4,20  промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,60 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

6. Село Долно Осеново -7,30 промила от които:

(1) 2,60 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,10 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

7. Село Градево- 6  промила от които:

(1) 2,60 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 0,80 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

8. Село Ракитна, село Мечкул, село Сенокос, село Сухострел, село Докатичево, село Тросково, село Брестово, село Сушица и село Горно Осеново- 5,20 промила от които:

(1) 2,60 промила за ползване и поддръжка на депо за битови отпадъци

(2) 2,60 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места, в които се извършва услугата

9. За имоти на граждани, които не са застроени , но се намират в регулация 5,20  промила върху данъчната оценка на земята.

10. За имоти на граждани в райони, в които не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване и за имоти, които няма да се ползват през годината да се събира такса само за депо и чистота – промила за съответното населено място.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/