Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ На 20.04.2018 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 20.04.2018 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година

ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

На 20.04.2018 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обект: „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли“.

Подобекти: 1.„Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път BLG1071   /I-1 Благоевград - Симитли/ - Граница общ. (Благоевград-Симитли ) - Симитли - Черниче - /I - 1/ от км.12+530 до км.17+503 и от км.18+423 до км.19+003  и съоръженията и принадлежностите към него“ ;

2. "Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път BGL 1291 /BLG 1071 Симитли-Черниче/ Черниче-Крупник-Полена-Сушица от км 0+000 до км 3+230 и съоръжения и принадлежности към него".

С договора ще се финансират дейностите по проект „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли“, по подмярка 7.2  от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейски съюз.

Обща стойност на проекта: 5 669 037,32 лева без ДДС.

Очакваните ползи и резултати, които ще бъдат постигнати с реализирането на проекта, са:

- Намаляване на възможността за щети на МПС, намаляване риска от ПТП-та, с оглед премахване на съществуващите земни дупки;

Начало на проекта: 20.04.2018г. 

Край на проекта: 20.04.2021г.