Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли"

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли"

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Г-н Председател,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

12. Поземлен имот с идентификатор 22753.24.5 (две две седем пет три точка две четири точка пет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Чифлика", целият имот с площ от 3970 кв.м. (три хиляди деветстотин и седемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.24.6, 22753.24.4.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Б. Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:

4. Поземлен имот с идентификатор 17405.73.755 (едно седем четири нула пет точка седем три точка седем пет пет), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.10.2020 г., с адрес на поземления имот: местност „Осенска река", целият имот с площ от 1000 кв.м. (хиляда квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 5 (пет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.74.71, 17405.73.756, 22753.74.131.

5. Поземлен имот с идентификатор 17405.96.55 (едно седем четири нула пет точка девет шест точка пет пет), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Ширината", целият имот с площ от 1317 кв.м. (хиляда триста и седемнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.96.49, 17405.96.213, 17405.96.54, 17405.176.15, 17405.96.56.

6. Поземлен имот с идентификатор 17405.96.76 (едно седем четири нула пет точка девет шест точка седем шест), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Ширината", целият имот с площ от 5184 кв.м. (пет хиляди сто осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.96.77, 17405.96.79, 17405.96.81, 17405.96.57, 17405.96.213, 17405.176.15, 17405.96.211, 17405.96.73, 17405.96.74, 17405.96.75

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище на град Симитли, се добавя:

2. Помещение № 10 (десет), със застроена площ от 16.25 кв.м (шестнадесет квадратни метра и двадесет и пет квадратни сантиметра), находящо се в Едноетажна масивна сграда "Пансион", построена в УПИ IX, пл. сн. № 133, кв. 25 по плана на гр. Симитли, при граници на помещението, съгласно схема-разпределение, с административен адрес: гр.Симитли, ул.»Г.Димитров»№27.

3. Помещение № 4 със застроена площ от 29.80 кв.м (двадесет и девет квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра), находящо се в Едноетажна масивна сграда "Пансион", построена в УПИ IX, пл. сн. № 133, кв. 25 по плана на гр. Симитли, при граници на помещението, съгласно схема-разпределение, с административен адрес: гр.Симитли, ул.»Г.Димитров»№27.

IV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 250 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,