Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До  

Василка Маркова Стойневамах. “Качева” № 1, с. Брежани, общ. Симитли

Кръстана  Стефанов Станчова ул. “Първи Май” № 4, гр. Рила, общ. Кюстендил

Михаил Светославов Милевж.к.. “Младост” № 1, ап, 10, ет. 87, гр. Сливен, общ. Сливен

Велика Георгиева Пешкова ул.„Юрий Гагарин” № 34,вх. Д, ет.5, ап. 109, гр. Перник, общ. Перник

Юлия Георгиева Поповаж.к. “Дървеница” № 28,, вх.В, ет.8, ап. 66, гр. София, общ. София

Цвета Петрова Илиеваул. “Юрий Гагарин” № 38,, вх. Б, ет. 2, ап. 28, гр. Перник, общ. Перник

Георги Димитров Георгиевул. “Юрий Гагарин” № 38,, вх.Б, ет.2, ап. 28, гр. Перник, общ. Перник

Уведомявам  Ви, че е издадена заповед Одобрявам № 369/ 16.08.2021г. на Кмета на община Симитли за одобрение на  ПУП (подробен устройствен план) – ПУР (план  за улична регулация) – премахване на улица между О.Т.1 и О.Т. 9, между О.Т. 96 и О.Т.100 и създаване на нова улица от О.Т.101-101А-101Б-101В-95 от кв. 2 по плана на с. Брежани, общ. Симитли. ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ VI - 129, УПИ VII -129, УПИ X -127, УПИ XI -127, ПИ 128 и ПИ 129 от кв. 2, по плана на с.  Брежани, общ. Симитли, за промяна  границите на гореописаните имоти.

Възложител: Община Симитли.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица  пред  Административен съд Благоевград.

 

 

БТ

 

Кмет:.........................  

/Ап.Апостолов/