Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А. Землище на град Симитли, се добавя:

9. Урегулиран поземлен имот LІV (петдесет и четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 245 кв.м. (двеста четиридесет и пет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица;Югоизток – УПИ LV, пл. сн. № 1437, кв.7;Югозапад – пешеходна алея;Северозапад – УПИ LІІІ, пл. сн. № 1437, кв.7

10. Урегулиран поземлен имот LV (петдесет и пети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 245 кв.м. (двеста четиридесет и пет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ LVІ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ LІV, пл. сн. № 1437, кв.7.

11. Урегулиран поземлен имот LVІ (петдесет и шести), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 314 кв.м. (триста и четиринадесет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – пешеходна алея; Югозапад – пешеходна алея;Северозапад – УПИ LV, пл. сн. № 1437, кв.7.

12. Урегулиран поземлен имот LVІІ (петдесет и седми), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 314 кв.м. (триста и четиринадесет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ LVІІІ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – пешеходна алея.

13. Урегулиран поземлен имот LVІІІ (петдесет и осми), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 245 кв.м. (двеста четиридесет и пет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица;Югоизток – УПИ LІХ, пл. сн. № 1437, кв.7;Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ LVІІ, пл. сн. № 1437, кв.7.

14. Урегулиран поземлен имот LІХ (петдесет и девети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 245 кв.м. (двеста четиридесет и пет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ LХ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ LVІІІ, пл. сн. № 1437, кв.7.

15. Урегулиран поземлен имот LХ (шестдесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 245 кв.м. (двеста четиридесет и пет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица;Югоизток – УПИ LХІ, пл. сн. № 1437, кв.7;Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ LІХ, пл. сн. № 1437, кв.7.

16. Урегулиран поземлен имот LХІ (шестдесет и първи), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 245 кв.м. (двеста четиридесет и пет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ LХІІ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ LХ, пл. сн. № 1437, кв.7.

17. Урегулиран поземлен имот LХІІ (шестдесет и втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 314 кв.м. (триста и четиринадесет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – пешеходна алея; Югозапад – пешеходна алея;Северозапад – УПИ LХІ, пл. сн. № 1437, кв.7.

II. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:

Прекратяване на съсобствеността между Община Симитли от една страна и Юлия Илиева Геринска с ЕГН 6208190034, от друга страна, върху следните съсобствени недвижими имоти:

- Урегулиран поземлен имот XІV (четиринадесети), пл. сн. №1533 (хиляда петстотин тридесет и трети), находящ се в кв. 72а (седемдесет и втори „а"), целият имот с площ от 110,10 кв.м. (сто и десет квадратни метра и десет квадратни сантиметра) по регулационния план по съвместния регулационен и кадастрален план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 26/13.02.2002г., допълнен със Заповед №68/14.02.2018г., допълнен със Заповед №368/05.09.2019г. на Кмета на Община Симитли, при граници и съседи: Изток – УПИ ІІ – за озел.кв.40; запад – улица; Юг – УПИ XV, пл. сн. №№ 1433,1534, кв.72а; Север – улица,

и

- Урегулиран поземлен имот XV (петнадесети), пл. сн. №№ 1433,1534 (хиляда четиристотин тридесет и трети и хиляда петстотин тридесет и четвърти), находящ се в кв. 72а (седемдесет и втори „а"), целият имот с площ от 300 кв.м. (триста квадратни метра) по регулационния план по съвместния регулационен и кадастрален план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 26/13.02.2002г., допълнен със Заповед №68/14.02.2018г., допълнен със Заповед №368/05.09.2019г. на Кмета на Община Симитли, при граници и съседи: Изток – УПИ ІІ – за озел.кв.72а; запад – улица; Юг – УПИ XІІ, пл. сн. № 1532, кв.72а; Север – УПИ XІV, пл. сн. №№ 1533, кв.72а,

които имоти са образувани от Урегулиран поземлен имот XІ (единадесети), пл. сн. №№№ 1433,1533,1534 (хиляда четиристотин тридесет и трети, хиляда петстотин тридесет и трети и хиляда петстотин тридесет и четвърти), находящ се в кв. 72а (седемдесет и втори „а"), целият имот с площ от 410,10кв.м. (четиристотин и десет квадратни метра и десет квадратни сантиметра) по регулационния план по съвместния регулационен и кадастрален план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 26/13.02.2002г. и допълнен със Заповед №68/14.02.2018г на Кмета на Община Симитли, при граници и съседи: Изток – УПИ ІІ – за озел.кв.72а; запад – улица; Юг – УПИ XІІ, пл. сн. № 1532, кв.72а; Север – улица.

III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 36 720 лв.

IV. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1080 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,