Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Община Симитли удължава срокът за прием на документи за Детегледачи по проект Детски кът на работното място "Радост"

Община Симитли удължава срокът за прием на документи за Детегледачи по проект Детски кът на работното място "Радост"

 

 

О Б Щ И Н А     С И М И Т Л И

в качеството на бенефициент по проект „Създаване на детски кът на работното място "Радост" във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, Регистрационен номер на договора №BG05M9OP001-1.096-0072-C01, сключен между Община Симитли и Министерство на труда и социалната политика 

СЪОБЩАВА

че удължава срока на

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

от 16.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

за 4 работни места

за длъжност „Детегледачка“ с НКПД 5311-1001

в Детски кът на работното място „Радост“

 

  1.  Отговорности, права и задължения:

1.1. Предоставя грижи – целодневно и почасово, при работа на двусменен режим, за деца – от 3 до 12 годишна възраст, на служителите на Община Симитли

1.2. Подпомага процесите на правилно възпитание и интелектуално-емоционално развитие на децата по време на престоят им в детския кът чрез използване на различни педагогически и възпитателни методи, програми и средства.

1.3. Организира занимателни игри, в които да участва детето, включително и четене на книги, слушане на музика, оказване на помощ при самоподготовката на децата – ученици, които имат нужда от съдействие.

1.4. Организира работа с малки групи или индивидуални занимания с децата чрез работа с изобразителни материали (водни и акварелни бои, глина, пластелин и др.) и при работа с остри и режещи предмети – ножица и др.

1.5. Създава и поддържа безопасна и достъпна среда, която предполага богати познавателни впечатления и провокира детската любознателност.

1.6. Спазва педагогическо поведение при общуването с детето и изискванията за възпитание за съответната възраст и указанията на родителите.

1.7. Подхожда с повишено внимание за близостта на детето до опасни предмети – включена ютия, контакти без предпазител, телевизор и други включени електроуреди, вилици, лъжици, ножове, дребни предмети, кърпа за прах или гъби с препарати, препарати и други подобни по време на престоя на детето в детския кът.

1.8. Не оставя детето само и без надзор по време на престоя на детето в детски кът.

1.9. Дава пълна информация на родителите за състоянието и поведението на детето по време на престоя му в детския кът, да споделя за проблеми или свои притеснения, касаещи психическо и физическо здраве на детето.

1.10. Отговаря за здравето на детето и при здравословни проблеми уведомява своевременно родителите.

1.11. Не коментира, каквато и да било лична информация за детето и близките му с трети лица – адрес, месторабота, имотно състояние на родителите, техни ангажименти, станали й известни по повод и във връзка с работата и по време на престоя на детето в детския кът. 

1.12. Следи за спазване на хранителния и хигиенен режим на детето по време на престоя в детския кът. 

1.13. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на детето по време на престоя му в детския кът. 

1.14. При реализация на дейността си, спазва правилата за правилното и безопасно използване на почистващите препарати и не поставя в опасност живота и здравето на децата и персонала в детския кът. 

1.15. Използва лични предпазни средства при осъществяване на дейността си и се грижи за собствената си безопасност. 

1.16. Спазва правилата по охрана на труда, санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания 

1.17. Следи за повреди в  помещението на детския кът и уведомява ръководителя на проекта за предприемане на съответните мерки. 

1.18. Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни, културни и трудови умения и навици при игри, занимания, развлечения с децата по време на престоя им в детския кът. 

1.19. Разговаря с децата спокойно на български език, учи ги да си помагат и уважават възрастните. 

1.20. Компетентно и тактично общува с децата 

1.21. Грижи се за личната хигиена на децата, съобразно тяхната възраст. 

1.22. Участва в събличането и обличането на децата като ги съветва и подпомага самообслужването. 

1.23. Поддържа ред и хигиена в помещенията на детския кът и помага на децата сами да участват в подреждането. 

1.24. Не нарушава и не накърнява личното достойнство на децата и не разпространява информация за децата, която би нарушила правата на детето и човешките права. 

1.25. Спазва колегиална и професионална етика 

1.26. При наличие на информация/съмнения за малтретиране или наличие на друг риск за детето или при установени индикации, че дете се нуждае от закрила, незабавно уведомява директора на Дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи и оказва пълно съдействие за предприемане на подходящи мерки за своевременно предотвратяване на риска. 

1.27. Участва в предприемането и изпълнението на ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация от страна на персонала в детския кът или от друго дете. 

1.28. При ползването и обработката на лични данни на деца, спазва принципите за законосъобразност и добросъвестност и прилага изискванията на Закона за защита на личните данни. 

1.29. Спазва разпоредбите на етичния кодекс на работещите с деца 

1.30. Предава детето само на родителите и на посочените от тях лица. 

1.31. Изпълнява и други задачи, поставени от ръководителя на проекта, във връзка с дейността, която извършва.

1.32. Изготвят, водят и отчитат своята работа във вътрешноорганизационни документи и отчети, свързана с дейността и организацията на работа на детския кът и във връзка със задължителната проектна документация, свързана с изпълнението и отчитането на проекта.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимални изисквания: средно образование;

- социални умения/личностни изисквания и поведенчески характеристики  : комуникативна личност; отговорност към поетите задължения; високи морални и етични качества; спокойна и уравновесена личност; да проявява търпение и любов при работа с децата, умения и способност за оценка на качествата и пригодността на играчки, пособия и материали – играчки, книжки и др., креативност, емоционална устойчивост, тактичност, огранизираност и самостоятеност, отговорност и лоялност, коректност, рефлексивно поведение, умения за безпроблемно разрешаване на конфликти и противоречия, умения да убеждава и мотивира, способност за анализиране, обобщаване и взимане на решения, способност за работа в динамична среда и работа в екип.

4. Трудова заетост:

- сключване на трудов договор за 12 месеца по Кодекса на труда;

- двусменен режим на работа;

- месечна брутна работна заплата, осигурена от бюджета на проекта – 1524,73 лева за осемчасов работен ден,  с включени осигурителни вноски за сметка на работодателя съгласно националното законодателство.

5. Целева група по проекта:

Целевите групи включват:

1) безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Благоевград, Филиал - гр. Симитли, представлявани от:

• Младежи до 29 г. –младите хора, които скоро са завършили своето образование, вкл. със завършено средно или висше образование. Не притежаващи необходимите опит и квалификации и които не са достатъчно конкурентоспособни на пазара на труда.

• Безработни на възраст от 30 до 54 г. вкл., продължително безработни – В тази целева група се включват регистрирани мъже и жени на територията на община Симитли, във възрастовия диапазон от 30 до 54 години.

• Безработни жени, отсъствали от работа, поради майчинство /отглеждане на дете, здравословни проблеми или поддържане на домакинството – Към тази целева група се отнасят жени в активна възраст, със средно или висше образование, които са били откъснати от трудов процес.

• Ново регистрирани лица в Дирекция „Бюро по труда” – лицата, които са със скорошна регистрация като безработни, без или с кратък престой на пазара на труда с оглед бързото им устройване на работно място и преодоляване на ефекта от загубата на трудови навици.

• Неактивни лица – Безработни лица в активна възраст, които нямат работа, но активно търсят такава; Продължително безработни без работа от повече от година; Обезкуражени лица, които са извън работната сила, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят. Тази група лица много трудно се реализират на трудовия пазар и имат нужда от мотивация и насърчаване, за да се включат активно в работния живот и да намерят дългосрочна работа.

Минималните входящи изисквания за образователно ниво и здравословно състояние на целевата група са: завършено средно или висше образование, да нямат медицински противопоказания и да не са под лекарски контрол или наблюдение.

Лицата от тази целева група няма да бъдат включвани в дейности, финансирани в рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в случай, че участват или са участвали в такива дейности, финансирани от ОПРЧР, държавния бюджет или друг публичен източник.

Така описаната целева група на безработните лица е съобразена с допустимите по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“.

2) заети лица на пълно работно време, работници и служители на Общинска администрация – Симитли, родители или настойници на деца на възраст от 3 до 12 години.

Помещението, в което ще се намира детският кът се намира в непосредствена близост до сградата на Полицейски участък - Симитли към Второ районно управление - Благоевград и отдел „Социална закрила” – град Симитли към Дирекция „Социално подпомагане“- Благоевград,

6. Необходими документи за кандидатстване:

За кандидати за длъжността „Детегледачка“:

6.1. Заявление-декларация за включване в субсидирана заетост и обучение – по образец;

6.2. Автобиография (CV)

6.3. Документ за придобита образователна степен – копие;

6.4. Други документи: служебна бележка от Бюро по труда.

7. Място за подаване на документи от кандидатите:

Всички заинтересовани лица, желаещи да кандидатстват могат да подават документи за кандидатстване за обявените позиции на адрес:  Общинска администрация – град Симитли, ул. Христо Ботев 27, всеки работен ден -  от 8.30 до 17.00 часа,  в периода от 16.09.2021 г. до 30.09.2021 г. включително.

8. Подборът на участниците

1-ви етап: Подбор по документи/съответствие на документ – чрез проведено и протоколирано заседание на Комисията за подбор, проведено на следващия ден (01.10.2021 г.) след края на периода, обявен за прием на документи; и

2-ри етап: Интервю/събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап – чрез проведено и протоколирано заседание на Комисията за подбор, проведено на втория ден (04.10.2021 г.) след края на периода, обявен за прием на документи.

С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори за период от 12 месеца при спазване разпоредбите на Кодекса на труда.

Списъкът на преминалите първи етап кандидати, както и списък на допуснатите, недопуснатите до интервю и резервите, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто,  ще се обявяват чрез поставени на информационно табло - съобщения в административната сградата на Община Симитли /партер/ и на информационно табло в Бюро по труда – филиал град Симитли.

За повече информация – на място,  в сградата на Общинска администрация, деловодство, с лице за контакт: ръководител-проект Маруся Филатова, тел. 00359 882 444 836.

Получените документи с данни за кандидатстващите лица, ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Цел на проекта/информацията:

Факторът „социални придобивки“ придобива все по-голямо значение на пазара на труда. Освен достойно заплащане, работещите вече търсят и допълнителни социални придобивки, които ще им донесат материални и нематериални ползи. Посредством осигуряване на социални придобивки работодателите не само имат възможност да привличате в екипите си талантливи и квалифицирани кадри, но и да получат още редица преимущества. Детските центрове/ кътове на територията на работодателите са чудесна допълнителна придобивка за работещите родители. Проучванията показват, че когато не се налага на служителите да пресичат града сутрин и вечер, и да бързат, за да стигнат навреме, те имат възможност да си вършат работата по-фокусирано и без излишен стрес. В тази връзка основната цел на настоящият проект е: Да се осигури възможност за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите на община Симитли, чрез осигуряване на кът за целодневно и почасово полагане на грижи за деца от 3 до 12 годишна възраст на работното място.

Специфичните цели на проекта са:

1) Да се адаптира и оборудва помещение, общинска собственост, за организиране на Детски кът „Радост“ за полагане на почасови грижи за деца.

2) Да се осигури заетост на 4 безработни лица от община Симитли за 12 месеца на длъжност „Детегледачка“.

3) Да се осигури квалифицирано целодневно и почасово полагане на грижи за децата от 3 до 12 годишна възраст на работниците и служителите на община Симитли. Предоставянето на социалната придобивка детски кът е пряко свързана с една от основните функции на управлението, а именно мотивирането.

Мотивацията на служителите като процес е насочена към създаване на ангажирано отношение към работата, готовност да се полагат усилия за постигане на целите, стремеж пълноценно да се използват предоставените ресурси, многопластов интерес за изпълняване на работата упорито за високи постижения и в същото време да се изживява чувство на гордост и радост от извършената работа. В резултат на постигането на желаното състояние ще се осигури по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на заетите родители и по-висока ефективност на общинската администрация.

Проектът е в пълно съответствие с целите на процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ и допринася за постигане целите на: ПО 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места на ОПРЧР 2014-2020; П ІV. Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на урбанизираната среда на ПРП на ЮЗР до 2020 г.; П 1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила и П 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал на Национална програма за развитие на България 2020; П 2. Подобряване качеството на живот от ОСР на област Благоевград до 2020 г. и ПО1: Подобряване условията и качеството на живот на ОПР на община Симитли до 2020 г.

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ