Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ Община Симитли обявява прием на документи за 2 работни места длъжност "Технически Сътрудник" в социално предприятие - копирен център в клуб на инвалида "КУРАЖ"

Община Симитли обявява прием на документи за 2 работни места длъжност "Технически Сътрудник" в социално предприятие - копирен център в клуб на инвалида "КУРАЖ"

 

 

О Б Щ И Н А     С И М И Т Л И

в качеството на бенефициент по проект „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж“,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  Договор за БФП № BG05M90P001-2.114-000-C01,  Процедура BG05M90P001-2.114 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“,  мярка 2.4. „Развитие на социалното предприемачество“, Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Дейност 1 „Подбор на персонал и осигуряване на заетост. Създаване на социално предприятие – Kопирен център в Kлуб на инвалида "Кураж"

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

 

за 2 работни места

длъжност „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“ в социално предприятие - копирен център

в клуб на инвалида „кураж“

 

  1.  Основни задължения:

1.1. Осъществяване преглед и координация на стандартни и нови офисни продукти, процедури, услуги, извършване на оперативна и административна дейност, свързана с изпълнението на дейности, заложени в проекта „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж“ с цел успешното реализиране и предоставяне на копирни услуги в новосъздаденото социално предприятие.

1.2. Създаване работни приоритети и осигуряване на стриктно спазване на всички срокове и процедури при изпълнение на задачите и при предоставянето на копирните и машинописни услуги за гражданите, регламентирани в правилника за организация дейността на социалното предприятие.

1.3. Установяване на контакти с клиенти – граждани, служители на общинска администрация и други нейни структури, във връзка с реализирането на копирни, машинописни и други услуги, предоставяни в копирния център.

1.4. Координиране информационния поток между клиенти.

1.5. Извършване координация и планиране на офис- услуги като копиране, набор на текст, текстообработка, сканиране, плотиране, изготвяне на формуляри други услуги, регламентирани в правилника за дейността на копирния център..

1.6. Събиране данни и подготвяне периодични, специални и текущи справки, отчети и др. документи, свързани с изпълнението на проектните дейности и възложени от ръководителя на проекта.

1.7. Поддържане и актуализиране разходите, подготвяне на месечните отчети - поддържане на списък с необходимите офис-консумативи и своевременното им осигуряване.

1.8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността и изпълнението на проекта, възложени му от ръководителя на проекта.

  1.  Основни отговорности:

2.1 Общи отговорности:

• Носи административна отговорност за нанесени щети в съответствие с действащата нормативна уредба;

• За лоялност посредством ефективното изпълнение на задълженията си;

• За качественото, оперативно и точно изпълнение на задачите и услугите, които предоставя новосъздаденото социално предприятие;

• За достоверността на информацията и документите, които изготвя.

• За срочно изпълнение на възложените задачи и услуги;

• За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи;

2.2.Специфични отговорности:

• За надлежното и законосъобразно водене на документацията и отчетност на събраните суми от такси за извършваните услуги от социалното предприятие.

• За информационния архив;

• За стопанисването на компютърната техника, оборудването и образавеждане, и програмните продукти, с които работи и използва при предоставянето на услуги;

• За достоверността на оперативната информация, която създава;

• За съхраняване на поверените програмни продукти.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимални изисквания: завършена образователна степен на средно образование;

- специфични изисквания: професионален опит в заемането на подобна позиция е предимство;

- компютърна грамотностпредимство е умение за работа с офис-пакет MS Office, Internet и др. програмни продукти, свързани с обработка, предпечат и печат на документи, графики и др. изображения;

- умения за работа в екип;

- познаване документооборота и услугите, предоставяни от копирния център, произтичащи от заеманата длъжност и от дейността на социалното предприятие.

4. Трудова заетост:

- сключване на трудов договор за 12 месеца по КТ;

- пълно работно време;

- месечна брутна работна заплата, осигурена от бюджета на проекта – 846,46 лева,  с включени осигурителни вноски за сметка на работодателя съгласно националното законодателство.

5. Целева група по проекта - кандидати за длъжността:

Могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, граждани на община Симитли и на които здравословното им състояние позволява да заемат длъжността:

5.1. лица с увреждания/със специални потребности с право на работа;

5.2. лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица).

6. Необходими документи за кандидатстване:

6.1. Заявление-декларация – по образец;

6.2. Автобиография (CV)

6.3. Документ за придобита образователна степен – копие;

6.4. Други документи: служебна бележка от Бюро по труда, ТЕЛК/НЕЛК или друг документ, доказващ принадлежността на кандидата към целевата група по проекта (лица с увреждания/със специални потребности, с право на работа, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица – неактивни и безработни лица)

7. Място за подаване на документи от кандидатите:

Всички заинтересовани лица, желаещи да кандидатстват могат да подават документи за кандидатстване за обявените позиции на адрес:  Общинска администрация – град Симитли, ул. Христо Ботев 27, всеки работен ден -  от 8.30 до 17.00 часа,  в периода от 01.09.2021 г. до 15.09.2021 г. включително.

8. Подборът на участниците

1-ви етап: Съответствие на документ – чрез проведено и протоколирано заседание на Комисията за подбор, проведено на следващия ден (16.09.2021 г.) след края на периода, обявен за прием на документи; и

2-ри етап: Провеждане на интервю/събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап – чрез проведено и протоколирано заседание на Комисията за подбор, проведено на втория ден (17.09.2021 г.) след края на периода, обявен за прием на документи.

С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори за период от 12 месеца при спазване разпоредбите на Кодекса на труда.

Списъкът на преминалите първи етап кандидати, както и списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто,  ще се обявяват и ще бъдат поставени на информационно табло в административната сградата на Община Симитли /партер/.

За повече информация – на място,  в сградата на Общинска администрация, деловодство, с лице за контакт: ръководител-проект Мария Петрова, тел. 00359 882 444 804.

Получените документи с данни за кандидатстващите лица, ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ