Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, се създава нова Буква О. Землище на с.Черниче, община Симитли:

1. Урегулиран поземлен имот I (първи), находящ се в кв.31 (тридесет и първи), по регулационния план на с.Черниче, одобрен със Заповед №6593/1954г., изменен със Заповед №26/31.01.1986г. на Кмета на Община Симитли, целият имот с площ от 550 кв.м. (петстотин и петдесет квадратни метра) с ЕКАТТЕ 81013, при граници на имота: Североизток – край на регулацията; Югоизток – УПИ II , кв. 31; Югозапад – улица; Северозапад – улица, по регулационния план на с.Черниче..

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 2710 лв.

III. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

 

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли