Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Проект на П Р А В И Л Н И К А ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Проект на П Р А В И Л Н И К А ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

проект

 

на

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

във връзка с изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие –

Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси" 2014-2020 г.,

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Договор за БФП № BG05M90P001-2.114-000-C01

Процедура

BG05M90P001-2.114 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни"

мярка 2.4. „Развитие на социалното предприемачество"

Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

I. ОБЩИ ПОЛОЖОЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и организацията на работа в Общинско социално предприятие, находящ се в Клуб на инвалида „Кураж", със седалище и адрес град Симитли, ул. Георги Димитров № 45, наричано по-нататък за краткост в настоящия правилник „Общинско социално предприятие" (ОСП), както и реда и условията за ползване на предоставената му общинска собственост.

(2) Социалното предприятие съгласно дефиницията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI") и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес", е предприятие, независимо от правната му форма, което:

а) има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което:

б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

(3) Общинското социално предприятие „Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж" се създава на основание чл. 52 и чл.53 от Закона за общинската собственост и във връзка с изпълнението на одобрен проект „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж", по Договор за БФП № BG05M90P001-2.114-000-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по процедура BG05M90P001-2.114 МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни", мярка 2.4. „Развитие на социалното предприемачество" чрез подхода ВОМР.

(4) Общинското социално предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на община Симитли, съобразно Закона за общинската собственост, подзаконовите нормативни актове приети от Общински съвет –Симитли и този правилник.

(5) Общинското социално предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Симитли, по предложение на кмета на Община Симитли.

(6) Социалното предприятие е част от структурата на Община Симитли, местна общинска дейност.

II. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Чл.2. Предметът на дейност на социалното предприятие е предоставяне на копирни услуги, свързани с копиране, сканиране и принтиране на различни формати на документи, широкоформатно принтиране / плотиране, копиране на чертежи, сканиране, черно-бяло копиране, цветно копиране, сканиране и принтиране , набор и печат на текст.

Чл.3. (1) Основната цел на Общинското социално предприятие е улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията на община Симитли, и предоставяне на технически услуги на територията на община Симитли.

(2) Общинското социално предприятие изпълнява следните функции:

1. организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си дейност и устойчива заетост на две лица от целевите групи в рамките на проекта, като едно лице ще продължат своята работа и след неговото приключване.

2. развитие на умения и компетентности на хората, заети в общинското предприятие, чрез обучение за работа с копирна машина, както и чрез организирането на различни информационни събития се цели популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика, ефекта от дейността на новосъздаденото социално предприятие и предлаганите от него услуги.

(3) Социалното предприятие е насочено към осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда.

(4) Чрез работата си в социалното предприятие лицата от целевите групи имат възможност да бъдат активни, да започнат работа и така да получават възможност за осигуряване на доходите , което ще допринесе за преодоляване на социалната им изолация, ще спомогне да се почувстват равнопоставени и значими, което способства за изпълнение принципите на Европейското общество – социална работа, социална закрила, равен достъп до различни форми на личностно развитие.

III. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 4. Дейността на Общинското предприятие се координира и контролира от кмета на общината или оправомощено от него лице със съдействието на общинска администрация. Оправомощаването се извършва с изрична заповед.

Чл.5. (1) Общинското социално предприятие се управлява и представлява от Ръководителя на проекта за времето на изпълнение на проекта. След приключване на проектните дейности Общинското социално предприятие се управлява и представлява от кмета на община Симитли,.

(2) Социалното предприятие се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин.

Чл.6. Ръководителят на проекта е отговорен за цялостната дейност на Социалното предприятие – за периода на изпълнение на проекта, като ръководи и отговаря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в него при спазване на изискванията на действащото законодателство, настоящия правилник, наредбите и решенията на Общински съвет, заповедите на кмета на общината.

Чл.7. Ръководителят на проекта управлява предоставеното му общинско имущество ефективно и с грижата на добър стопанин за времето на изпълнение на проекта и неговата устойчивост.

Чл.8. (1) В структурата на общинското предприятие се включват общо 2 работни места, както следва:

1. „Технически сътрудник", НКПД 4110-2005 - 2 лица от целевата група, включващи хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

(2) Набирането на лица се осъществява чрез публикуване на информация за стартиране на процеса на подбор на лица за включване в дейностите на проекта, като ще бъдат идентифицирани 2 лица от представители на целевите групи – хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. Организирането и провеждането на подбора на персонала се извършва съгласно предварително утвърдена от кмета на общината - Процедура за подбор на персонала.

(3) Процедурата е изготвена при спазване принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл.9. (1) Дейността на Социалното предприятие е в рамките на проект „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж", по Договор за БФП № BG05M90P001-2.114-000-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

(2) В изпълнение на ангажимента за устойчивост след приключване на проектните дейности, съгласно т.24.2 от Условията за кандидатстване и т.3.20 от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Решение №............/............ г. на Общински съвет - Симитли, община Симитли се задължава да запази функционирането на Социалното предприятие за 12 месеца, както и заетост на минимум 50 процента от новоназначените представители на целевите групи за периода не по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности (периодът се изчислява в човекомесеци). Необходимите средства за функционирането на социалното предприятие за периода на устойчивост се осигуряват от бюджета на община Симитли.

Чл.10. (1) За осигуряване на условия за осъществяване на дейността на Социалното общинско предприятие, Общински съвет – Симитли със свое Решение № .............../............ г. предоставя помещение, общинска собственост за развитие дейността на общинското социално предприятие.

(2) Помещението е предоставено за срока на изпълнение на проекта и за периода на устойчивост.

(3) Общинското социално предприятие използва предоставеното му имущество за изпълнение предмета на дейността си и не може да го използва за други цели, да го преотстъпва на трети лица или да извършва разпоредителни сделки с него.

Чл.11.

(1) Всички приходи, реализирани от Общинското социално предприятие, се внасят в приход на бюджета на общината. Социалното предприятие няма да генерира печалба.

(2) Приходите на Общинското социално предприятие се формират от цени на услугите по чл. 2, които са регламентирани в ценоразпис, неразделна част от настоящия правилник.

(3) Всички разходи на ОСП се извършват съгласно Единната бюджетна класификация на разходите по бюджетите на общините.

(4) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от общински съвет бюджет на предприятието за съответната година (5) Промени в одобрения бюджет се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Симитли, въз основа на мотивирано предложение от кмета на Община Симитли.

(6) Цялостният контрол по изпълнението на дейността на Общинското социално предприятие се осъществява от кмета на общината.

V. РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл.12. Общинското социално предприятие се вписва в публичния регистър на общинските предприятия, който се поддържа в Община Симитли.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Правилникът се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост.

§2. Правилникът влиза в сила в 3-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на община Симитли.

§3. Изменения и допълнения в правилника се правят с решение на Общински съвет – Симитли.

§4. Правилникът е приет от Общински съвет – Симитли с решение №............../.......... , по протокол №...................

VI. ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИ

1. Копиране и принтиране /черно-бял/ формат А4 – 0,05 лева

2. Копиране и принтиране /черно-бял/ формат А3 – 0,10 лева

3. Копиране и принтиране /цветно/ формат А4 – 0,50 лева

4. Копиране и принтиране /цветно/ формат А3 – 1,00 лева

5. Сканиране – формат А4 , А3 – 0,10 лева

6. Набор и печат на текст – 1 страница – 0,30 лева.