Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли"

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли"

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Юлиан Александров Мишев -

ВрИД Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А. Землище на град Симитли, се добавя:

5. Урегулиран поземлен имот ¬ХХХІІІ (тридесет и трети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 250,70 кв.м. (двеста и петдесет кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХХХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХХХІV, пл. сн. №1437, кв. 7.

6. Урегулиран поземлен имот ¬ХХХІV (тридесет и четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 256,90 кв.м. (двеста петдесет и шест кв.м. и деветдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХХХІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХХХV, пл. сн. №1437, кв. 7.

7. Урегулиран поземлен имот ¬ХХХV (тридесет и пети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 263,10 кв.м. (двеста шестдесет и три кв.м. и десет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХХХІV, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХХХVІ, пл. сн. №1437, кв. 7.

8. Урегулиран поземлен имот ¬ХХХVІ (тридесет и шести), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 351,20 кв.м. (триста петдесет и един кв.м. и двадесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХХХV, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – пешеходна алея.

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 17 000 лв.

IX. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

С уважение,

Юлиан Мишев

ВрИД Кмет на Община Симитли,

съгл.Заповед №587/19.12.2019г.