Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

ОБЯВА

ОБЯВА

          В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

(ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-07-169 /03.08.2021г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2021-2022 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Симитли област Благоевград ще се проведат в сградата на Община Симитли, както следва:

          На 16.08.2021 г. от 10.00 ч. – за землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград. Велин Кръстев: (П) Председател на комисия по Заповед № РД-07-169 / 03.08.2021. г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 09.08.2021 г.

 

 

Велин Кръстев: (П)
Председател на комисия по Заповед № РД-07-169 / 03.08.2021. г.
на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

09.08.2021 г.