Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ И КРЕСНА“

ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ И КРЕСНА“

                                                      

 

ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ И КРЕСНА“


          ДОГОВОР: № ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0066-C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

          ГЛАВНА ЦЕЛ: Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания в общините Симитли и Кресна.

          ПОТРЕБИТЕЛИ: Хора с трайни увреждания и възрастни, включително с хронични заболявания, които по различни причини не могат да организират самостоятелно своето ежедневие и не се справят без подкрепа.

          НАЕМЕНОВАНИЕ НА ДОСТАВЧИКА НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: Община Симитли

          МЯСТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда (в дома на потребителите), кандидатствали по проекта.

          ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 165 780,28 лв.

 

НАЧАЛО: 10.07.2019г.

КРАЙ:       10.10.2020г.