Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане Програма за развитие на туризма на територията на Община Симитли за 2021 – 2023 г.

Приемане Програма за развитие на туризма на територията на Община Симитли за 2021 – 2023 г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

ПК 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОбС - СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов – кмет на Община Симитли

Относно: Приемане Програма за развитие на туризма на територията на Община Симитли за 2021 – 2023 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, Общински съвет Симитли да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Симитли за 2021 – 2023 г., съгласно приложение неразделна част от решението.

Мотиви:

Съгласно разпоредбите на Закона за туризма, Общинския съвет приема програма за развитие на туризма на територията на Община Симитли. Програмата за развитие на туризма е разработена съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма. В програмата са разгледани:

- географско положение, природни ресурси и ресурси за развитие на различните видове туризъм. Описани са природните забележителности, защитените територии, църквите на територията на община Симитли, балнеологията и др.;

- туристическата инфраструктура и SWOT анализ;

- подходи и партньори по изпълнението на програмата – посочени са подходите и допълнителните направления, които ще доведат до благоприятно развитие на общината;

- цели и приоритети на програмата, като са представени и специфични и подцели. Посочени са мероприятия, които ще се осъществят на територията на община Симитли, институциите, отговарящи за тях, период на реализация, необходими средства и източник на финансиране;

- мониторинг и оценка на програмата за развитие на туризма – той осигурява публичност и прозрачност на постигнатите резултати и идентифицираните проблеми, като са посочени и използваните ключови индикатори;

- финансиране;

- очаквани резултати – по-високо качество на местното население в общината в общината в икономически, социален и психологически аспект; решаване на маркетингови задачи и постигане на стандартите за качество на предлаганите туристически услуги; създаване и подобряване условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма.

В съответствие с чл. 13, ал. 6, т. 1 програмата е обсъдена и одобрена от Консултативния съвет по въпросите за туризма към община Симитли

Приложение: Програма за туризма на територията на община Симитли за 2021 – 2023 г.

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли