Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА, ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2021 г.

Процедурата е в съответствие с действащата нормативна уредба на МТСП и АСП и определя реда за избор на персонал във връзка с дейността на Община Симитли, в качеството й на доставчик на социалната услуга:

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - С.БРЕЖАНИ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.Трудов договор за всички служители  

2.Сменен режим на работа, осигуряващ 24 часова грижа на лицата, настанени в ЦНСТ ПЛУИ - с. Брежани

3. Общ брой места -  14 и 1/2 щатни бройки.

 • Ø Ръководител/социален работник/-1бр.
 • Ø Социален работник– 1бр.
 • Ø Психолог–1/2бр.
 • Ø Трудотерапевт – 1бр.
 • Ø Медицински специалисти – 3бр.
 • Ø Санитари/Хигиенисти – 7бр.
 • Ø Поддръжка материална база – 1бр.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ЛЪЖНОСТИТЕ 

1.Общи изисквания  за заемане на длъжностите в ЦНСТ:

 • · Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • · Готовност за работа по график;
 • · Готовност за активно участие в дейности свързани обмяна на опит;
 • · Готовност за работа с лица с умствена изостаналост  от специализирана институция и общността;
 • · Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

2.Специфични изисквания за заемане на длъжностите в ЦНСТ:

Ръководител/социален работник/в ЦНСТ ПЛУИ-с. Брежани -1бр. 

Образование: висше, образователна степен бакалавър или магистър;

Специалност: „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Психология“ или друга   специалност – хуманитарен профил;

Професионален опит: 1 година. Повече опит в областта на предоставяне  на социални услуги е предимство. 

Кратко описание на длъжността:Опит в управлението на хора и финанси, сферата на социални,образователни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;).Отговаря за цялостната организация на дейността и работата в Центъра, трудовата дисциплина и изпълнението на задълженията на персонала, за качеството на социалната услуга, изпълнението на стандартите, провежданите мероприятия и спазването на строг санитарно-противоепидемичен режим. Участва в мултидисциплинарен екип по случай, води документация по методика и стандарти за предоставяне на социални услуги за лица с увреждания в ЦНСТ. Организира и урежда всички въпроси свързани с приемането, настаняването, престоя, изписването и дейностите по социална интеграция на лицата в Център за настаняване от семеен тип.  

Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;

умения за работа и взаимодействие с различни институции; 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги в общността. Да имат желание и мотивация за работа с пълнолетни лица с увреждания. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип. Компютърна грамотност. 

Специфични изисквания за заемане на длъжността: добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост. Опит в управление на хора и финанси, в работа по проекти, работа с деца и лица с увреждания, и в предоставяне на социални услуги е предимство 

Социален работник - в ЦНСТ ПЛУИ - с. Брежани -1бр. 

Образование: висше, образователна степен бакалавър или магистър; 

Специалност:„Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Психология“ или друга   специалност – хуманитарен профил;

Професионален опит: 1 година. Повече опит в областта на предоставяне  на социални услуги е предимство. 

Кратко описание на длъжността: Участва в организацията по  преместването и настаняването на пълнолетните лица с умствена изостаналост от специализираната институция в социалната услуга ЦНСТ ПЛУИ. Подпомага процеса на адаптация и приспособяване в Център за настаняване от семеен тип. Участва в изготвянето на индивидуален план на всяко лице. Предоставя ежедневна подкрепа в среда близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите,за развитие и задоволяване на ежедневните им потребности, образователни, информационни, трудови и др. потребности, съдейства за организиране на свободното време, отчитайки личните предпочитания и интереси на потребителите, като прилага индивидуален подход. Провежда индивидуални и групови занимания. Обезпечава сигурност и безопасност и условия за развитие на потребителите. Участва в мултидисциплинарен екип по случай, води документация по методика и стандарти за предоставяне на социални услуги за лица с увреждания в ЦНСТ. Изпълнява и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристика и конкретно възложени задачи. 

Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност.

умения за работа и взаимодействие с различни институции;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги в общността. Да имат желание и мотивация за работа с пълнолетни лица с увреждания. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип. Компютърна грамотност.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост, възможност за работа на смени и гъвкаво работно време. Опит в работа с деца и лица  с увреждания е предимство.

Психолог - в ЦНСТ ПЛУИ - с. Брежани -1/2бр. 

Образование: висше, образователна степен бакалавър или магистър; 

Специалност: „Психология”, „Консултативна психология”, „Приложна психология”. 

Професионален опит: 1 година. Повече опит в областта на предоставяне  на социални услуги е предимство. 

Кратко описание на длъжността: Предоставя психологическа подкрепа и помощ на настанените лица в Центъра. Участва в изготвянето на индивидуален план на всяко лице. Провежда индивидуални и групови занимания, консултира потребители и персонал във връзка с възникнали проблеми с цел запазване на добрия психоклимат на работа и живот на Центъра.  Обезпечава сигурност и безопасност и условия за развитие на потребителите. Участва в мултидисциплинарен екип по случай, води документация по методика и стандарти за предоставяне на социални услуги за лица с увреждания в ЦНСТ. Изпълнява и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристика и конкретно възложени задачи. 

Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност.

умения за работа и взаимодействие с различни институции;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги в общността. Да имат желание и мотивация за работа с пълнолетни лица с увреждания. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип. Компютърна грамотност.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост, възможност за работа на смени и гъвкаво работно време. Опит в работа с деца и лица  с увреждания е предимство. 

Трудотерапевт - в ЦНСТ ПЛУИ - с. Брежани -1бр. 

Образование: висше, образователна степен бакалавър или магистър; 

Специалност:„Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Психология“ или друга   специалност – хуманитарен профил;

Професионален опит: 1 година. Повече опит в областта на предоставяне  на социални услуги е предимство. 

Кратко описание на длъжността: Участва в организацията по  преместването и настаняването на пълнолетните лица с умствена изостаналост от специализираната институция в социалната услуга ЦНСТ ПЛУИ. Подпомага процеса на адаптация и приспособяване в Център за настаняване от семеен тип. Участва в изготвянето на индивидуален план на всяко лице. Предоставя ежедневна подкрепа в среда близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите,за развитие и задоволяване на ежедневните им потребности, образователни, информационни, трудови и др. потребности, съдейства за организиране на свободното време, отчитайки личните предпочитания и интереси на потребителите, като прилага индивидуален подход. Провежда индивидуални и групови занимания. Обезпечава сигурност и безопасност и условия за развитие на потребителите. Участва в мултидисциплинарен екип по случай, води документация по методика и стандарти за предоставяне на социални услуги за лица с увреждания в ЦНСТ. Изпълнява и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристика и конкретно възложени задачи 

Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност.

умения за работа и взаимодействие с различни институции;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги в общността. Да имат желание и мотивация за работа с пълнолетни лица с увреждания. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип. Компютърна грамотност.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост, възможност за работа на смени и гъвкаво работно време. Опит в работа с деца и лица  с увреждания е предимство.

Медицински специалист - в ЦНСТ ПЛУИ - с. Брежани -3бр. 

Образование: висше, образователна степен бакалавър или магистър; 

Специалност „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер“, „Лекар“;

Професионален опит: 2 години.

Кратко описание на длъжността: Организира, ръководи и контролира медицинското обслужване на  потребителите в Център за настаняване от семеен тип. Участва в подготовката за преместването и настаняването на потребителите от специализираната институция в социалната услуга ЦНСТ. Подпомага процеса на адаптация и интеграция. Съпровожда потребителите на социални услуги до съответното здравно заведение за прегледи, консултации и хоспитализиране. Организира и контролира личната хигиена на настанените лица. Съвместно със социален работник подготвя документите на потребителите на социални услуги за изготвянето на ЛКК и ТЕЛК. Участва в мултидисциплинарен екип за обсъждания. Изготвя плановете за здравни грижи на потребителите, попълва ги редовно и при необходимост ги актуализира Контролира хигиенния режим в помещенията в социалната услуга. Предоставя квалифицирана медицинска грижа, съгласно индивидуалните потребности на всеки потребител. Следи за здравословното състояние на потребителите на социални услуги и при необходимост оказва долекарска помощ. Изпълнява и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристика и конкретно възложени задачи.

Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност.

умения за работа и взаимодействие с различни институции;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги в общността. Да имат желание и мотивация за работа с пълнолетни лица с увреждания. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип. Компютърна грамотност.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост, възможност за работа на смени и гъвкаво работно време. Опит в работа с деца и лица  с увреждания е предимство.

Санитар/Хигиенист - в ЦНСТ ПЛУИ - с. Брежани -7бр. 

Образование: основно образование; 

Професионален опит: Не се изисква. Наличието на опит е предимство.

Кратко описание на длъжността: Отговаря за поддържане на помещенията и дворното пространство чисти и пригодни за живот в съответствие с приетите хигиенни правила на ЦНСТ. Поддържа материалната база. Поддържа санитарно хигиените изисквания в ЦНСТ. Обслужва потребителите със специални потребности. Участва при храненето. Осигурява редовна смяна на постеловъчно бельо. Измива и стерилизира посудата, ползвана от потребителите. Подържа висок стандарт за лично поведение при изпълнение на служебните си задължения. Изпълнява и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристика и конкретно възложени задачи. 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи с увреждания. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи с увреждания. 

Поддръжка материална база - в ЦНСТ ПЛУИ - с. Брежани -1бр. 

Образование: средно; 

Професионален опит: Не се изисква.

Кратко описание на длъжността: Поддържа сградният фонд на ЦНСТ. Осигурява безопасност при ползването и цялостното поддържане на инвентара в ЦНСТ  в добро и годно за употреба състояние. Поддържа прилежащото дворно пространство в прилежен вид. Поддържа и при необходимост ремонтира инвентара на ЦНСТ. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с услугата.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Шофьорска книжка категория В е предимство.

Допълнителни умения и опит са предимство. 

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Симитли. Подборът протича в два етапа:

 1. Етап 1-ви: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица представили всички необходими документи. 
 1.  Етап 2- ри: Интервю 

Броят на персонала е изцяло съобразен с Методиката за определяне длъжностите в специализираните институции и социалните услуги в общността.

Настоящата процедура има за цел да:

 • · Регламентира процеса на избор на физически лица, притежаващи необходимата мотивация и желание за работа като персонал за предоставящ социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост.
 • · Подпомогне Община Симитли в осъществяването на избора на физически лица притежаващи необходимата квалификация, мотивация и желание за работата в ЦНСТ.
 • · Изборът на персонал за предоставяне на услуги се провежда при спазване на реда и организацията, описан в настоящата процедура, като цялата документация, свързана с провеждането на конкурса се съхранява в Община Симитли, в сградата на Общинска администрация.

IV. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за кандидатстване - по образец – Приложение 1;

2. Автобиография (CV)  

3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец - Приложение 2;

4. Копие от диплома за завършено образование;

5. Копия от документи за допълнителна квалификация/удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./-при наличие на такива. 

6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;

6. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства-по образец - Приложение 3;

7. Други приложими документи/удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

V. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ,СРОК И МЯСТО 

Документите на кандидатите се подават в срок от 19.07.2021г./понеделник/ до 27.07.2021г. /вторник/ включително, в сградата на Общинска администрация - Симитли, ет. 4, стая 407 – Общинско звено „Заведения за социални услуги“

Документи по образец може да получите в сградата на Общинска администрация - Симитли, ет. 4, стая 407 – Общинско звено „Заведения за социални услуги“, както и от интернет страница на община Симитли:

www.simitli.bg 

VI. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР

След приключване на срока за приемане на документи, в изпълнение на Заповед на Кмета на община Симитли, сформираната комисия ще извърши подбора на персонала. Подборът ще се извършва на два етапа:

Първи етап: Разглеждане на подадените документи.

Комисията разглежда подадените в срок за участие в конкурса документи и съставя протокол.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до събеседване, както и датата, мястото и часа на провеждането му ще се обявяват на Информационното табло пред Сградата на Общинска администрация Симитли и в интернет страницата на Община Симитли - www.simitli.bg 

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса. 

Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати.

Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите са:

1.Мотивация за извършване на социална дейност с лица с увреждания;

2.Комуникативност и умения за общуване;

3.Специфични знания и умения;

4.Опит в работа с лица от целевите групи;

5.Опит в работа в екип

6.Организационни и управленски умения

7.Административен опит и познаване на нормативната база в социалната сфера. 

VII. КЛАСИРАНЕ

За работата си, комисията ще състави протокол, който ще се утвърди от Кмета на Община Симитли.

Списък с класираните кандидати ще се обяви на сайта на Община Симитли.

1.Заявление за кандидатстване - Приложение №1

2.Декларация за обработка на личните данни - Приложение №2

3.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение - Приложение №3

Съгласували:

Евгения Георгиева

Заместник-кмет по хуманитарните и социалните дейности

Ивайло Гоцев:

Ръководител звено “ЗСУ”